GR20180426 Punt 9: Personeel - oproeping kandidaten functie financieel directeur (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds de nieuwe financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder(s) aan te stellen in een adjunct- of passende functie;

Overwegende dat binnen de stad en het OCMW van Ninove het ambt van financieel beheerder van de stad en het ambt van financieel beheerder van het OCMW door verschillende personen wordt ingevuld;

Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §2 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat bepaalt:

“Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van de termijn, stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.

Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.

Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur.

Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt van financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden.”

Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om de zittende financieel beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen;

Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende ambtenaar te benutten;

Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke financieel directeur te komen;

Overwegende dat artikel 583 DLB voorziet dat indien beide functiehouders zich kandidaat stellen, de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband dient aan te stellen als financieel directeur;

Overwegende dat de gemeenteraad de beoordelingscriteria vaststelt die objectief en pertinent zijn voor de functie van financieel directeur;

Overwegende dat deze criteria meegedeeld zullen worden aan de op te roepen functiehouders;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitters van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en dat de termijn van dertig dagen aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Een oproep wordt gelanceerd om de zittende functiehouders financieel beheerders stad en OCMW Ninove de kans te geven in te schrijven voor de functie van financieel directeur. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de functiehouders.

Artikel 2

De termijn van dertig dagen neemt aanvang vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping.

Artikel 3

De gemeenteraad legt volgende beoordelingscriteria vast indien beide functiehouders zich kandidaat stellen:

- Opleiding, diploma’s en navorming

- Eerdere beoordelingen

- Bekwaamheid

- Ervaring, zowel in lokale bestuurscontext als in de functie

- Leidinggevende capaciteiten

- Inzet en initiatief

- …


Contact informatie