GR20180426 Punt 30: Sport - Domeinconcessie cafetaria sporthal Ninove - goedkeuring verlenging met drie jaar (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het raadsbesluit van 28 mei 2009 houdende de goedkeuring van de opdracht voor de uitbating van de cafetaria van de stedelijke sporthal door middel van een domeinconcessie;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2009 betreffende de kwalitatieve selectie van de inschrijvers en waarbij de gunning van de opdracht toegewezen werd aan de Drankencentrale Malfroidt, Oude Kaai 34, 9400 Ninove;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2009 waarbij de ingangsdatum van de domeinconcessie bepaald werd op 29 oktober 2009 en de huurprijs werd vastgelegd;

Gelet op de brief van 27 maart 2018 van drankencentrale Malfroidt bvba, vertegenwoordigd door de heer Marc Pede, zaakvoerder, waarbij een verlenging voor een periode van drie jaar wordt aangevraagd;

Gelet op artikel 14 van de domeinconcessie die bepaalt dat de concessie verleend wordt voor 9 jaar, met eventuele verlenging voor periodes van 3 jaar;

Gelet op de brief van 17 maart 2018, gericht aan drankencentrale Malfroidt bvba, van de uitbaters van de cafetaria ‘sportkaffee Time-Out’, Els De Deyn en Peter Van Laethem, waarin zij vragen om de overeenkomst te verlengen met drie jaar;

Overwegende dat er een positieve en constructieve samenwerking is tussen de sportdienst en de uitbaters van de cafetaria en de concessiehouder drankencentrale Malfroidt;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De verlenging van de domeinconcessie voor een periode van drie jaar, vanaf 29 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2021, onder de bestaande voorwaarden en met dezelfde partners – uitbater en drankenleverancier – wordt goedgekeurd.


Contact informatie