GR20180426 Punt 29: Cultuur - nieuwe straatnaam 'Kleine Roe' in Pollare - definitieve goedkeuring (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij decreet van 29 november 2002;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2018 waarbij principiële goedkeuring werd gegeven aan de vaststelling van de straatnaam ‘Kleine Roe’ voor de nieuwe verkaveling in Pollare, omdat de nieuwe verkaveling volledig ingebed zit in andere straten die allemaal ‘Roe’ heten en ze bijgevolg kan beschouwd worden als een uitbreiding van wat al bestaat;

Gelet op het openbaar onderzoek, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen, van 19 februari 2018 tot 18 maart 2018, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van het Cultuurforum, via de erfgoedraad;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Er wordt definitieve goedkeuring gehecht aan de vaststelling van de straatnaam ‘Kleine Roe’ voor de nieuwe verkaveling in Pollare, die volledig ingebed zit in andere straten die allemaal ‘Roe’ heten.


Contact informatie