GR20180426 Punt 26: Mobiliteit - Verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan Ninove - Voorlopige vaststelling (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, waarin onder meer het participatiebeginsel is opgenomen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 1996 houdende goedkeuring van de mobiliteitsconvenant;

Gelet op de moederconvenant 41048/0 tussen het Vlaams Gewest, het stadsbestuur Ninove en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ondertekend door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 20 oktober 1997;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2004 waarbij het mobiliteitsplan Ninove werd goedgekeurd;

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 14 december 2010 waarbij er geopteerd werd voor spoor 2;

Gelet op het verslag van de provinciale auditcommissie van 20 december 2010 waarbij de sneltoets gunstig werd geadviseerd voor spoor 2;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 waarbij de koepelmodule 41048/1B met de bijhorende module 1b werd goedgekeurd;

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 21 november 2013;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 waarbij het participatietraject van het Mobiliteitsplan Ninove werd goedgekeurd;

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 2 juni 2017;

Gelet op het verslag van de Regionale Mobiliteitscommissie van 18 september 2017;

Overwegende dat op 5 oktober 2017 de adviesraden en de geïnteresseerde Ninovieters werden uitgenodigd op een inspraakvergadering;

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 15 december 2017;

Overwegende dat op basis van de sneltoets en rekening houdend met de opmerkingen van de gemeentelijke begeleidingscommissie en de participatie een ontwerp Mobiliteitsplan werd opgemaakt;

Besluit:

met 20 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

9 onthoudingen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het Mobiliteitsplan Ninove voorlopig vast.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven formaliteiten die tot de definitieve vaststelling moet leiden.


Contact informatie