GR20180426 Punt 25: Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - parkeerplaatsen voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's - stadswegen (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het e-mailbericht van maandag 12 maart 2018 van de dienst openbare werken inzake de aangelegde parkeerplaatsen voor vrachtwagens in de Mallaardstraat te Ninove;

Overwegende dat de dienst openbare werken in de Mallaardstraat te Ninove parkeerplaatsen voor vrachtwagens heeft ingericht;

Overwegende dat de grasbetontegels die door hen werden gebruikt hoge druklasten veroorzaken op de randen van de grasbetontegels, waardoor plaatselijk de tegels beschadigd werden;

Overwegende dat op verzoek van de dienst openbare werken dit dossier werd geagendeerd en besproken werd op de verkeerscommissie van woensdag 21 maart 2018;

Overwegende dat de verkeerscommissie het volgende adviseerde:

Aangelegde parkeerplaatsen: de verkeerscommissie kan enkel een oordeel vellen over de wegsignalisatie die geplaatst kan worden (naar het gebruikte materiaal) aanleg van deze parkeerplaatsen (technische aspect) is een aangelegenheid die de dienst openbare werken verder dient te verwerken zodat deze parkeerplaatsen die door hen werden ingericht gebruikt kunnen worden door vrachtwagens.

Ninove: Mallaardstraat (detailplan in bijlage):

Aanbrengen van volgende verkeerssignalisatie: E9c met onderbord type Xa, Xb

(parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s).

Gelet op het detailplan;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In de Mallaardstraat te Ninove wordt op volgende locatie (zoals aangeduid op detailplan) volgende signalisatie geplaatst:

Signalisatie:

E9c met onderbord type Xa, Xb

(parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s). met onderbord type Xa, Xb

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid aan de Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst Stad Ninove.


Contact informatie