GR20180426 Punt 24: Openbare werken - RioPactproject NIV 3010 - Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Outer en Appelterre-Eichem - goedkeuring onteigeningsakte Denis-Delbaer - goedkeuring vergoeding (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij een aantal overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden, koopovereenkomsten, overeenkomsten voor afstand van pacht en overeenkomsten voor de vergoeding van uitwinningsschade opgemaakt door Aquafin in het kader van het RioPact-wegen- en rioleringsproject Berrebroeckstraat – Cauterdreef – Ratissestraat te Outer en Appelterre-Eichem werden goedgekeurd;

Overwegende dat de eigendom van de heer en mevrouw Clerebaut Walter-Vande Velde Godelieve, Berrebroeckstraat 74 te 9406 Outer tot voornoemde lijst behoorde;

Gelet op het attest van 19 april 2017 van de geassocieerde notarissen Evenepoel-De Braeckeleer, waaruit blijkt dat mevrouw Vande Velde Godelieve, op 16 juni 2016 weduwe werd van de heer Walter Clerebaut, wonende te 9406 Outer, Berrebroeckstraat 74 en voornoemde eigendom aan de heer en mevrouw Denis-Delbaer, Perrestraat 6 te 9406 Outer verkocht;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2017 waarbij de door de heer en mevrouw Denis-Delbaer, Perrestraat 6 te 9406 Outer ondertekende koopovereenkomst van 27 oktober 2017, opgemaakt door Aquafin in het kader van de uitvoering van het RioPact-project NIV 3010, Berrebroeckstraat – Cauterdreef, Ratissestraat te Outer en Appelterre-Eichem werd goedgekeurd voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van 206 m² in het perceel gelegen te Outer en kadastraal gekend als 13e afdeling, sectie B, nrs. 1059 A, 1060 R en 1060 S, mits een vergoeding van € 6.788,37;

Overwegende dat de goedgekeurde koopovereenkomst voor opmaak van de definitieve onteigeningsakte en voor het verlijden van de akte werd overgemaakt aan het notariskantoor Van Oudenhove & Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Denderhoutem;

Gelet op de definitieve onteigeningsakte opgemaakt door de notaris die voor goedkeuring wordt voorgelegd;

Overwegende dat voor de uitbetaling van de vergoeding voor bovenvermeld perceel in het budget 2018 onder de enveloppe WAT2014/001-003, AR 220007, BI 034100, actie 4/3/3/4 voldoende kredieten beschikbaar zijn;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De door het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Denderhoutem opgemaakte definitieve akte voor een inneming in volle eigendom van 206 m² te nemen in de eigendommen, kadastraal gekend, 13e afdeling, Outer, sectie B, nrs. 1059 A, 1060 R en 1060 S, wordt goedgekeurd, mits een vergoeding van € 6.788,37

Artikel 2

De goedgekeurde onteigeningsakte op naam van de heer en mevrouw Bjorn Denis-Ilse Delbaer wordt samen met de gemeenteraadsbeslissing overgemaakt aan het notariskantoor Van Oudenhove & Soutaer, voor het verlijden van de akte.


Contact informatie