GR20180426 Punt 23:Openbare werken - verbeteringswerk aan ingebuisd gedeelte van waterloop nummer 5.136 te Outer - eigendomsruil van de bedding - ontwerp verbeteringswerk - principiële goedkeuring (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat er een voorstel is om het ingebuisde gedeelte van de waterloop nummer 5.136 van 2e categorie , genaamd het Legerbeekje, ter hoogte van de Smid Lambrechtstraat 32 te Outer te verbeteren;

Gelet op het uittreksel van het kadastraal plan waarop de ligging van de waterloop is aangeduid en op het inplantingsplan waarop de bestaande toestand van het Legerbeekje is weergegeven;

Overwegende dat er zich met betrekking tot het ingebuisde gedeelte van het Legerbeekje momenteel twee problemen voordoen, meer bepaald:

1. de inbuizing is in zeer slechte staat. Een cameraonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de stad

Ninove heeft volgende gebreken aangetoond:

a. de buizen liggen uit elkaar met worteldoorgroei tot gevolg.

b. de buizen vertonen een sterke hoekverdraaiing.

2. de positionering van de monding van de ingebuisde waterloop nummer 5.136 in de waterloop

nummer 5.125, meer bepaald de Molenbeek, is hinderlijk voor een goede afvoer van het

Legerbeekje. De buis mondt immers licht tegenstrooms uit in de Molenbeek welke een grote

afvoer heeft. In tijden van sterke waterafvoer zoekt het water van de Molenbeek zich een weg in

het ingebuisde Legerbeekje. Het water in het Legerbeekje stroomt bijgevolg in tegengestelde

richting, met opstuwing en verhoogde kans op wateroverlast vanuit het Legerbeekje ter hoogte

van de woning met huisnummer 32 tot gevolg;

Overwegende dat de oplossing bestaat uit het verleggen van het ingebuisde gedeelte van het

Legerbeekje waarbij rekening moet worden gehouden met de volgende aspecten:

1. met betrekking tot de optimale waterafvoer van het Legerbeekje: de monding van het

Legerbeekje in de Molenbeek wordt meestrooms aangelegd. Op deze manier wordt vermeden

dat het water van de Molenbeek zich een weg zoekt in het Legerbeekje en zodoende de

waterafvoer vanuit het Legerbeekje belemmert.

2. met betrekking tot het hedendaags integraal waterbeleid en in het kader van het verkrijgen van

een omgevingsvergunning zal het Legerbeekje maximaal in een open bedding worden

aangelegd. Enkel palende aan de voetweg nummer 49, welke een officiële breedte van 1,50

moet behouden en ter hoogte van de oprit van de woning met huisnummer 32 zal het

Legerbeekje over een korte afstand worden overwelfd;

Gelet op het inplantingsplan waarop de nieuwe toestand van de betrokken waterloop nummer 5.136 wordt weergegeven;

Overwegende de het ontwerp rekening houdt met de inzetbaarheid van een mobiele pomp en dit in geval van wateroverlast en dat een schuifafsluiter wordt voorzien om de verbinding tussen de Molenbeek en het Legerbeekje te verbreken in geval van hoge waterdruk in de Molenbeek met sterk opstuwend effect in het Legerbeekje tot gevolg;

Overwegende dat een open bedding van het Legerbeekje eveneens toelaat om een pomp in het betrokken beekje te plaatsen en dit om het te veel aan water uit het Legerbeekje over te pompen naar de Molenbeek afwaarts de Smid Lambrechtstraat;

Overwegende dat het opgemaakte ontwerp enkel kan worden uitgevoerd wanneer de bedding van het Legerbeekje wordt verplaatst omdat het binnen het huidige tracé van de waterloop onmogelijk is om de monding van het Legerbeekje in de Molenbeek meestrooms aan te leggen en eveneens om het Legerbeekje van een maximale open bedding te voorzien;

Overwegende dat de wettelijke afmetingen van de waterloop conform de beschrijvende tabel horende bij de atlas van de onbevaarbare waterlopen van 1950 worden gerespecteerd voor wat betreft de bodembreedte (1,25 meter) en de kruinbreedte (2,80 meter);

Overwegende dat de bodemdiepte momenteel 1,95 meter bedraagt daar waar in 1950 een diepte van 1,50 meter werd opgetekend;

Overwegende dat om de wettige kruinbreedte te respecteren in combinatie met een maximaal gabariet van de waterloop de taluds van de open bedding zullen uitgewerkt worden en zullen voorzien worden van gestapelde schanskorven, een natuurlijke oever moet in een helling van minsten 4/4 worden aangelegd met het oog op een goede oeverstabiliteit;

Overwegende dat een eigendomsruil noodzakelijk is zodat dat de te verlaten bedding met een kruinbreedte van 2,80 meter momenteel in eigendom is van de provincie Oost-Vlaanderen en dit als bevoegde beheerder van de waterloop, zal worden toegevoegd aan het openbaar domein in het beheer van de stad Ninove en de nieuwe bedding eveneens met een kruinbreedte van 2,80 meter op grond in eigendom van de stad Ninove, eigendom wordt van de bevoegde beheerder van de waterloop, meer bepaald de provincie Oost-Vlaanderen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De eigendomsruil van de bedding van het Legerbeekje, meer bepaald de te verlaten bedding momenteel in eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen (bevoegde beheerder van de waterloop) wordt toegevoegd aan het openbaar domein in beheer van de stad Ninove en de nieuwe bedding momenteel eigendom van de stad Ninove wordt eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen (bevoegde beheerder van de waterloop), wordt principieel goedgekeurd.

Artikel 2

Het ontwerp van het verbeteringswerk aan het ingebuisde gedeelte van de waterloop nummer 5.136, genaamd het Legerbeekje, wordt principieel goedgekeurd.


Contact informatie