GR20180426 Punt 22: Openbare werken - aanleggen voetpad in betonstraatstenen en aanleg van een nieuwe KWS-toplaag in de Brusselseheerweg in Neigem - goedkeuring bestek - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht (datum van pub

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2014 houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” voor het dienstjaar 2014 als volgt:

-de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven in het budget voor het dienstjaar 2014 onder exploitatie;

-de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot € 85.000 (exclusief btw) waarvoor kredieten werden ingeschreven in het budget voor het dienstjaar 2014 onder investering;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 waarbij de beslissing van 23 januari 2014 houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” voor het dienstjaar 2014 werd verlengd voor de jaren 2015 tot en met 2018;

Overwegende dat in de Brusselseheerweg te Neigem vanaf de aansluiting met de Halsesteenweg, langs beide zijden van het plein onderhoud – en verbeteringswerken nodig zijn;

Overwegende dat geen voetpaden aanwezig zijn en dat de bermverhardingen er bestaan uit een amalgaam van kassei, tegels, beton, steenslag veelal in slechte staat;

Overwegende dat de aanwezige lijnvormige elementen zoals kantstroken in betonstraatstenen, betonnen watergreppels en borduren op de meeste plaatsen verzakt zijn;

Overwegende dat de wegverharding er gedeeltelijk uit een erg gedegradeerde asfaltverharding en een met asfalt overlaagde betonverharding bestaat;

Overwegende dat om de omgeving van het plein te verfraaien volgende werken worden voorgesteld:

-het aanleggen van voetpaden en parkeerstroken in poreuze betonstraatstenen op een waterdoorlatende steenslagfundering teneinde te voldoen aan de eisen van de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie met betrekking tot maatregelen tot bufferen of infiltreren van hemelwater.

-maken van nieuwe ter plaatse gegoten kantstrook-trottoirbanden

-plaatsen van borduren

-aanbrengen van een KWS-toplaag op bestaande verharding

-aansluiten van nog niet aangesloten dakaflopen en straatkolken op de riolering;

Gelet op het bestek waarin in hoofdzaak voornoemde werken zijn opgenomen;

Gelet op de raming van de omschreven werken voor een totaalbedrag van € 221.355,95, btw inclusief als volgt opgesplitst:

Deel I: Werken ten laste van de stad: € 150.695,00

BTW op stadsaandeel (21 %) € 31.645,95

Deel II: Werken ten laste van RioPact: € 39.015,00

Totaal (deel I + deel II + BTW op deel I) € 221.355,95

Gelet op het ontwerp (grondplan + modeldwarsprofielen) van de geplande werken in de Brusselseheerweg in Neigem;

Overwegende dat voor de financiering van deze opdracht in het budget van de meerjarenplanning 2014-2019 voldoende kredieten voorzien zijn onder de enveloppe WEG 2014/001, subproject 001, boekjaar 2017, op de algemene rekening 224007, beleidsitem 020000 en de actie 4/1/1/1;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Het bestek en het ontwerp voor de aanleg van voetpaden in betonstraatstenen en de aanleg van een toplaag in KWS in de Brusselseheerweg te Neigem wordt goedgekeurd mits de geraamde totaalprijs van € 221.355,95, waarvan € 150.695,00 + € 31.645,95 (21 % btw) = € 182.340,95, ten laste van de stad en € 39.015,00 ten laste van RioPact.

Artikel 2

De wijze van gunnen van de opdracht via openbare procedure en de voorwaarden opgenomen in het bestek worden eveneens goedgekeurd.

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na de zitting van de gemeenteraad verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitaal loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie