GR20180426 Punt 21: Openbare werken - heraanleg voetpaden langs de Breeweg te Appelterre-Eichem - goedkeuring bestek - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2014 houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” voor het dienstjaar 2014 als volgt:

-de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven in het budget voor het dienstjaar 2014 onder exploitatie;

-de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot € 85.000 (exclusief btw) waarvoor kredieten werden ingeschreven in het budget voor het dienstjaar 2014 onder investering;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 waarbij de beslissing van 23 januari 2014 houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” voor het dienstjaar 2014 werd verlengd voor de jaren 2015 tot en met 2018;

Overwegende dat de voetpaden en opritten langs de Breeweg te Appelterre-Eichem op verschillende plaatsen ernstig beschadigd en verzakt zijn;

Overwegende dat enkel de zone langs de kant van de pare huisnummers vanaf de woning met het nummer 30 tot aan het huisnummer 60 zich in goede staat bevindt en niet heraangelegd moet worden;

Overwegende dat de voetpaden en opritten in de zone tussen de huisnummers 23 tot 53 omhooggeduwd worden door het wortelgestel van de bomen;

Overwegende dat in deze zone de voetpadverharding zal worden opgebroken en zal vervangen worden door een ingezaaide grasberm, behalve ter hoogte van de opritten naar de akkers die behouden blijven;

Gelet op het bestek waarin wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure aan een gespecialiseerde aannemer;

Overwegende dat deze opdracht in hoofdzaak de volgende werken omvat:

-heraanleg van voetpaden in betonstraatstenen op een schraal betonfundering

-opbreken bestaande voetpaden, aanbrengen van teelaarde en inzaaien van gras

-construeren kantstrook-trottoirband

-plaatsen borduren;

Gelet op de raming van deze opdracht voor een totaalbedrag van € 301.474,80, als volgt gedetailleerd:

Werken ten laste van de stad: € 229.380,00

Werken ten laste van RioPact: € 23.925,00

€ 253.305,00

BTW op werken ten laste van de stad: € 48.169,80

Algemeen totaal € 301.474,80

Gelet op het ontwerp (grondplan + modeldwarsprofielen) voor de her aanleg van de voetpaden langs de Breeweg in Appelterre-Eichem;

Overwegende dat voor financiering van de opdracht in het budget van de meerjarenplanning 2014-2019 voldoende kredieten voorzien zijn onder de enveloppe WEG 2014/001, subproject 001, boekjaar 2017, op de algemene rekening 224007, beleidsitem 020000 en de actie 4/1/1/1;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het lastenboek voor de heraanleg van de voetpaden en de opritten langs de Breeweg in Appelterre-Eichem, in totaal geraamd op € 301.474,80, btw op het stadsaandeel inclusief, wordt goedgekeurd evenals de voorwaarden vermeld in het lastenboek en de wijze van gunnen van de opdracht via openbare procedure

Artikel 2

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitaal loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie