GR20180426 Punt 19: Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Krepelstraat te Denderwindeke - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Solva (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat een aantal eigendommen in de Krepelstraat te Denderwindeke bij hevige regenval regelmatig te kampen krijgen met wateroverlast ingevolge afstromend water met sediment van hoger gelegen akkers;

Overwegende dat een studie moet uitgevoerd worden om te weten te komen wat het afstromingsgebied is en met welke maatregelen de wateroverlast en de erosie kan verholpen worden;

Overwegende dat Solva conform het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001 en conform haar statuten, ondersteunende diensten kan verlenen aan haar leden, eventueel voor verschillen beleidsdomeinen;

Overwegende dat Solva in het kader van deze dienstverlening een erosiebestrijdingsproject in de Krepelstraat te Denderwindeke kan uitwerken mits overleg te plegen met de bevoegde diensten van de stad, de erosiebestrijdingscoördinator van de provincie Oost-Vlaanderen, de rioolbeheerder en eventuele andere advies verlenende instanties, en de documenten ter goedkeuring voor te leggen aan het bevoegde bestuursorgaan;

Overwegende dat Solva instaat voor het voortraject, het aanstellen van een ontwerper, het opvolgen van de ontwerpopdracht, het voeren van de minnelijke onderhandelingen in verband met grondinnemingen, het overgaan bij het niet slagen van de minnelijke onderhandelingen tot de onteigeningsprocedure waarbij de gronden telkens verworven worden door Solva en later verkocht worden aan de stad, het opvolgen van de opmaak en indienen van een aannemer voor de uitvoering der werken, het optreden als bouwheer van de werken en de opvolging der werken;

Overwegende dat Solva iedere fase in het dossier in nauw overleg met de stad zal opvolgen;

Overwegende dat de toewijzing van de opdracht aan Solva niet onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, op grond van de in-house-vrijstelling uit artikel 30 van de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

Gelet op de door Solva opgemaakte samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerking van het erosieproject in de Krepelstraat te Denderwindeke die zowel door de stad Ninove als door de Raad van Bestuur van Solva zal moeten goedgekeurd worden;

Overwegende dat Solva bij de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid optreedt conform de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

Overwegende dat in die hoedanigheid de door derden in opdracht van Solva te verrichten werken, leveringen of diensten onderworpen aan voormelde wetgeving overheidsopdrachten, zowel wat betreft de plaatsing als de uitvoering ervan;

Overwegende dat Solva voor de uitvoering van de opdracht onroerende goederen in volle eigendom kan verwerven of bezwaren met zakelijke rechten, waaronder een erfpacht of opstalrecht;

Overwegende dat zowel de stad als Solva over de opportuniteit en over de modaliteiten van deze verkrijging of bezwaring beslissen maar dat voormelde beperkte zakelijke rechten steeds ten kosteloze titel aan Solva worden toegekend;

Overwegende dat Solva voor de uitvoering van de opdracht kan onderhandelen en overgaan tot verwerving in volle eigendom of bezwaring met beperkt zakelijke rechten van onroerende goederen van particulieren en dat de verwerving in volle eigendom van deze onroerende goederen kan geschieden, hetzij via minnelijke aankoop, hetzij via gerechtelijke onteigening;

Overwegende dat zowel Solva als de stad de aard en/of de omvang van de toegewezen opdracht kunnen wijzigen tijdens de realisatie;

Overwegende dat de stad, in geval van wijziging van de opdracht alle door Solva in volle eigendom verworven goederen en/of door Solva bekomen zakelijke rechte overneemt in de mate dat zij ingevolge de wijziging van de opdracht geen nut meer hebben voor de realisatie ervan en onverminderd de voorziene afwijkingsmogelijkheden;

Overwegende dat de stad aan Solva een opdrachtprijs betaalt voor de realisatie van de opdracht zoals vermeld onder artikel 5 van de overeenkomst;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst tussen Solva en de stad Ninove voor de realisatie van een erosiebestrijdingsproject in de Krepelstraat te Denderwindeke, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De vanwege de stad ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt samen met een afschrift van de beslissing opgestuurd naar Solva, ter attentie van de heer Pieter Kindermans, Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-Lievens-Houtem.


Contact informatie