GR20180426 Punt 18: Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en herstellen van de rijweg in de Vinkenstraat (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet; in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is”

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

Gelet op het rioleringsreglement voor verkavelingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 juni 2015;

Gelet op de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met dossiernummer B/2017/456, ingediend op 30 november 2017 door de stad zelf voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het herstellen van de rijweg in de Vinkenstraat;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 19 december 2017 tot 17 januari 2018 geen bezwaar werd ingediend;

Overwegende dat volgende interne diensten en externe instanties een advies verleend hebben:

1) Het agentschap Wegen en Verkeer heeft op 9 januari 2018, met als referentie 415/B/BAV/2018/69, een gunstig advies gegeven.

2) Onroerend Erfgoed heeft op 5 januari 2018 laten weten dat zij geen advies geven.

3) Eandis heeft op 12 januari 2018, met als referentie ZD/314671, een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. De voorwaarden luiden als volgt:

­ Voor een correcte afhandeling van betreffende aanvraag verwijzen wij naar de "Aanbevelingen en praktische richtlijnen voor bouwheren, veiligheidscoördinatoren en alle uitvoerende partijen van wegenis- en rioleringswerken" (in bijlage + website Eandis): https://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/102774 a4 liqqend-extract voor web.pdf en de "Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen", opgesteld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (website WSG): http://www.wsg.be/Omqevinq/openbare werken/Paqes/Codevoorinfrastructuurennutswerkenlanosqemeenteweqen.aspx

­ Zoals voozien in art. 15 en 16 van de "Gode voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen" dienen de mogelijke knelpunten besproken te worden op een coördinatievergadering:

15 Coördinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken met de gemeente als opdrachtgever (bouwheer). Als de gemeente bouwheer is van gecombineerde dossiers op haar openbaar domein, dan gelden de bepalingen van dit artikel. Deze worden zoveel als mogelijk afgestemd met de ' Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen'. Als zij geen bouwheer is maar medeopdrachtgever, dan geldt art. 16.15.2 Coördinatievergader¡ng over de opmaak van het voorontwerp. De gemeente belegt tijdens de voorontwerpfase een eerste coördinatievergadering met de betrokken opdrachtgevers, om kennis te nemen van de impact van de werken op de aanwezige kabel- en leidingeninfrastructuur. Tijdens dit overleg wordt de opsomming van potentiéle knelpunten besproken.16 Coördinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere instantie dan de gemeente als (mede)opdrachtgever. Bij werken andere dan nutswerken met een andere instantie dan de gemeente als (mede)opdrachtgever (De Lijn, Aquafin, rioolbeheerder, .., ) wordt een van de instanties aangesteld als bouwheer. In regel trekt de bouwheer de coördinatie en studie. Art. 15 is van toepassing waarbij de vermelding "de gemeente" moet vervangen worden door bouwheer.

­ De kosten voor eventuele aanpassingen aan de bestaande netten zijn ten laste van de aanvrager.

4) Telenet, De Watergroep en de stedelijke diensten openbare werken en mobiliteit hebben allen gunstig advies verleend.

5) De lokale erfgoedraad wenst geen advies te geven.

6) De gecoro heeft op 12 oktober 2017 voorwaardelijk gunstig advies verleend. De voorwaarden luiden als volgt:

­ de kasseien over de hele lengte van de straat moeten worden heraangelegd zodat de beeldwaarde van de straat behouden blijft,

­ een goede en comfortabele rijbaan voor de fietsers (eventueel in asfalt) moet bekeken en onderzocht worden.

7) De gecoro heeft op 8 februari 2018 volgend advies verleend:

­ de voorgestelde begrenzing van de kasseistrook op de grens van het beschermd gebouw heeft geen duidelijke meerwaarde,

­ de kasseien moeten over de hele lengte van de straat voor de rijweg heraangelegd worden zodat de historische beeldwaarde van de straat behouden blijft,

­ de fietsveiligheid moet worden verhoogd omdat fietsers en auto’s samen maar over een beperkte breedte van 3.7m beschikken, terwijl de toegang van de fietsers tot de Sint-Aloysiuscollege via het Papewegje langs deze straat gebeurt,

­ de communicatie naar de bevolking toe moet beter gebeuren.

Overwegende dat de dienst openbare werken volgende repliek op de gecoro-adviezen formuleert:

Voor wat het materiaal van de wegverharding betreft ontvingen wij op 19 augustus 2015 volgend advies van Onroerend Erfgoed: “Het vervangen van de kasseien in de Vinkenstraat valt onder ‘werken palend aan een monument’. Onroerend Erfgoed geeft in dit geval een niet-bindend advies. Het is aan de vergunningverlenende overheid om de uiteindelijke beslissing te nemen. Het vervangen van de kasseien door asfalt heeft geen directe impact op de instandhouding van het monument. Het behoud van de kasseien biedt wel een meerwaarde voor de belevings- en beeldwaarde van dit industrieel erfgoed. De kasseien stammen uit dezelfde tijdsgeest als de textielfabriek Cohen. De Vinkenstraat biedt met deze kasseien, de langgerekte straatgevel van de textielfabriek en de tegenoverliggende straatwand met woningen uit ongeveer dezelfde periode, een uniform tijdsbeeld uit het interbellum. Het valt dus zeker aan te raden het behoud van deze kasseien verder te bestuderen.”

Uit dit advies blijkt dat het behoud van de kasseien geen impact heeft op de instandhouding van de textielfabriek Cohen. Ondanks er dus geen verplichting is om de kasseien her aan te leggen werd toch geopteerd om ter hoogte van de textielfabriek de kasseien her aan te leggen.

Voor wat de fietsvoorzieningen betreft verwijzen wij naar het advies van de verkeerscommissie van 06 december 2017 waar het besproken wegenontwerp positief geadviseerd werd mits fietslogo’s op te nemen in het ontwerp (is voorzien in opmetingsstaat) en een rijbaankussen te voorzien ter hoogte van nr 44 (wordt na de werken voorzien door dienst mobiliteit).

Tenslotte vond op 18 oktober 2017 een infovergadering plaats met de aangelanden. Dezen opteerden voor een asfaltverharding over de volledige lengte oa. omwille van het fietscomfort en het mindere rolgeluid. Omdat het grootste deel van de woningen niet beschikt over een garage opteerde de grootste meerderheid eveneens voor parkeerstroken langs weerszijden van de rijweg. Tevens vond in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning een openbaar onderzoek plaats. Nav. dit onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Overwegende dat het project volgens de zoneringen van het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem gelegen is in woongebied en niet gelegen is in ruimtelijke uitvoeringsplan of goedgekeurde verkaveling;

Overwegende dat het project gelegen is het BPA Doornwijk;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met dossiernummer B/2017/456, ingediend op 30 november 2017 door de stad, voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het herstellen van de rijweg in de Vinkenstraat, goed te keuren;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag met dossiernummer B/2017/456, ingediend op 30 november 2017 door de stad, voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het herstellen van de rijweg in de Vinkenstraat, goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.


Contact informatie