GR20180426 Punt 17: Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het vernieuwen van het wegdek en plaatsen van RWA-afvoeren in de Oude Eichembaan aangevraagd door Edirjus bvba, Negende Linielaan 46 in 1000 Brussel (datum van publicatie

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet; in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is”

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

Gelet op het rioleringsreglement voor verkavelingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 juni 2015;

Gelet op de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met dossiernummer B/2017/444, ingediend op 24 november 2017 door Edirjus bvba, Negende Linielaan 46 in 1000 Brussel voor het vernieuwen van het wegdek en plaatsen van RWA-afvoeren van een deel van de Oude Eichembaan, zijnde buurtweg nr 44 ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nrs 1745m en p;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 20 december 2017 tot 18 januari 2018 geen bezwaar werd ingediend;

Overwegende dat volgende interne diensten en externe instanties een advies verleend hebben:

1) Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op 9 januari 2018, met als referentie 415/B/BAV/2018/68, een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. De voorwaarde luidt als volgt:

De toegang Elisabethlaan-Eichembaan dient afgesloten te blijven door middel van paaltjes.

2) De provinciale dienst Integraal Waterbeleid heeft op 5 januari 2018, met als referentie M02/BA/2017/42/113/MD, een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. De voorwaarden luiden als volgt:

De bepalingen van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd.

3) De Brandweer heeft op 11 januari 2018, met als referentie BW/TVG/2017/8063 S1, een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. De bouwheer moet rekening houden met volgende brandvoorzorgsmaatregelen:

Alle nodige maatregelen dienen genomen, door de omstandigheden aangewezen, om brand en ontploffing te voorkomen.De ganse inrichting dient rechtstreeks en voortdurend bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. De weg dient zo opgevat dat het materieel van de brandweerdiensten erop kan rijden, stationeren en bediend worden. Op deze weg dient er steeds één rijstrook vrijgehouden waar het stationeren verboden is en die voldoet aan volgende eisen:minimale vrije breedte: 4m.minimale vrije hoogte: 4m;minimale draaistraal: 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant;maximale helling:6%;draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

Langsheen de toegangswegen voor de brandweer dienen bovengrondse hydranten conform de Belgische norm NBN EN L4384 (type BH 1-00)geplaatst, op een onderlinge afstand van maximum 100m, tweezijdig gevoed met water onder druk door toevoerleidingen met een binnendiameter van tenminste 150mm. Deze bovengrondse hydranten dienen aangebracht in het voetpad van een straat, plein, binnenplaats, enz...., op een gemakkelijk bereikbare plaats die gelegen is op tenminste 0,60m van de boorden van de banen, wegen of doorgangen waarop autovoertuigen kunnen ríjden en parkeren.

4) Telenet heeft op 28 december 2017, per mail, een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. De voorwaarde luidt als volgt:

De uitvoerende aannemer/studiebureau dient voorafgaand proefsleuven te maken om te bepalen of er al dan niet verplaatsingswerken nodig zijn ifv de aan te leggen RWA-leiding.

5) De Watergroep, de dienst openbare werken en de dienst mobiliteit hebben gunstig advies verleend.

Overwegende dat het project volgens de zoneringen van het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem gelegen is in woongebied en niet gelegen is in een bijzonder plan van aanleg of RUP;

Overwegende dat het project gelegen is in een niet-vervallen verkaveling met dossiernummer V/2015/6, goedgekeurd op 16 juni 2015;

Overwegende dat er geen negatieve adviezen of bezwaren zijn ingediend en dat de aanvraag een gevolg (last) is van voornoemde goedgekeurde verkaveling;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met dossiernummer B/2017/444, ingediend op 24 november 2017 door Edirjus bvba, Negende Linielaan 46 in 1000 Brussel voor het vernieuwen van het wegdek en plaatsen van RWA-afvoeren in een deel van de Oude Eichembaan, zijnde buurtweg nr 44 ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nrs 1745m en p, voorwaardelijk goed te keuren;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag met dossiernummer B/2017/444, ingediend op 24 november 2017 door Edirjus bvba, Negende Linielaan 46 in 1000 Brussel voor het vernieuwen van het wegdek en het plaatsen van RWA-afvoeren in een deel van de Oude Eichembaan, zijnde buurtweg nr 44 ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nrs 1745m en p, voorwaardelijk goed. De voorwaarden luiden als volgt:

De toegang Elisabethlaan-Eichembaan dient afgesloten te blijven door middel van paaltjes.De bepalingen van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd.De uitvoerende aannemer/studiebureau dient voorafgaand proefsleuven te maken om te bepalen of er al dan niet verplaatsingswerken nodig zijn ifv de aan te leggen RWA-leiding.Alle nodige maatregelen dienen genomen, door de omstandigheden aangewezen, om brand en ontploffing te voorkomen.De ganse inrichting dient rechtstreeks en voortdurend bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. De weg dient zo opgevat dat het materieel van de brandweerdiensten erop kan rijden, stationeren en bediend worden. Op deze weg dient er steeds één rijstrook vrijgehouden waar het stationeren verboden is en die voldoet aan volgende eisen:minimale vrije breedte: 4m.minimale vrije hoogte: 4m;minimale draaistraal: 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant;maximale helling:6%;draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.Langsheen de toegangswegen voor de brandweer dienen bovengrondse hydranten conform de Belgische norm NBN EN L4384 (type BH 1-00)geplaatst, op een onderlinge afstand van maximum 100m, tweezijdig gevoed met water onder druk door toevoerleidingen met een binnendiameter van tenminste 150mm. Deze bovengrondse hydranten dienen aangebracht in het voetpad van een straat, plein, binnenplaats, enz...., op een gemakkelijk bereikbare plaats die gelegen is op tenminste 0,60m van de boorden van de banen, wegen of doorgangen waarop autovoertuigen kunnen ríjden en parkeren.


Contact informatie