GR20180426 Punt 16: Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2018 houdende aanpassing van artikel 2 van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken;

Gelet op de mail 13 maart 2018 van FOD Buitenlandse zaken waarin verwezen wordt naar instructies en prijzen voor het afleveren van superdringende reisdocumenten aan Belgen, vluchtelingen en staatlozen ingeschreven in de gemeente;

Overwegende dat de volgende bedragen zullen aangerekend worden voor een termijn eindigend op 31 december 2018:

Overzicht belastingen

F.O.D

Stadsbelasting

Totaal

Superdringende procedure

- Reispassen voor Belgen – meerderjarigen

- Reispassen voor vluchtelingen en staatlozen – meerderjarigen

- Reispassen voor Belgen, vluchtelingen en staatlozen - minderjarigen

€ 300

€ 290

€ 270

€ 10

€ 10

€ 10

€ 310

€ 300

€ 280

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, artikel 2 van het belastingreglement dient te worden aangepast;

Gelet op de financiële toestand van de stad Ninove;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

8 onthoudingen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Het belastingreglement van 25 januari 2018 wordt opgeheven en door volgende bepalingen vervangen:

Artikel 1

Voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 2

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

Normale procedure

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg vanaf 12 jaar (eID)

- Elektronische vreemdelingenkaarten met biometrische kenmerken vanaf 12 jaar (eVK)

- Elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

- Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto

- Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG

- Dossierkost bij een eerste aanvraag van een verblijfsvergunning A-kaart in de stad Ninove

Dringende procedure

- eID, eVK en KIDS-ID

Zeer dringende procedure

- eID, eVK en KIDS-ID

Levering in de gemeente

Levering bij BIZA (Binnenlandse Zaken)

Dringende procedure en zeer dringende procedure

- Vanaf 2e KIDS-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres ingeschreven

€ 17,10

€ 20,50

€ 6,80

€ 0

€ 0

€ 0

€ 89,30

€ 135,70

€ 101,80

€ 59,20

€ 5

€ 5

€ 5

€ 2

€ 5

€ 45

€ 10

€ 10

€ 10

€ 5

€ 22,10

€ 25,50

€ 11,80

€ 2

€ 5

€ 45

€ 99,30

€ 145,70

€ 111,80

€ 64,20

Gewone procedure

- Reispassen meerderjarige Belgen

- Reispassen voor meerderjarige vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

- Reispassen minderjarige Belgen

- Reispassen voor minderjarige vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Dringende procedure

- Reispassen dringende procedure

- Reispassen minderjarigen dringende procedure

Superdringende procedure

- Reispassen meerderjarige Belgen

- Reispassen voor meerderjarige vluchtelingen en staatlozen

- Reispassen voor minderjarige Belgen, vluchtelingen en staatlozen

€ 65

€ 61

€ 35

€ 41

€ 240

€ 210

€ 300

€ 290

€ 270

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 70

€ 66

€ 40

€ 46

€ 250

€ 220

€ 310

€ 300

€ 280

- Trouwboekjes

- “boekje: wettelijk samenlevingscontract

€ 0

€ 0

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

- Internationaal rijbewijs

- Voorlopige rijbewijzen: model 3, 18 en 36

- Rijbewijzen ‘bankkaartmodel’

€ 16

€ 20

€ 20

€ 4

€ 5

€ 5

€ 20

€ 25

€ 25

- Herdruk pin-puk code

€ 0

€ 5

€ 5

- Slachtbewijzen/registraties

€ 0

€ 5

€ 5

De belasting vastgesteld door de F.O.D. Binnenlandse zaken voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de KIDS-ID en de kaarten voor vreemde onderdanen wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand september die voorafgaat aan de herziening van de belasting volgens de formule B x i waarbij:

I

B = oude belasting F.O.D.

i = de gezondheidsindex van de maand september die vooraf gaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen

I = de gezondheidsindex van toepassing van de maand december 2012 (basis 2004 = 100);

Het verkregen resultaat wordt naar de hogere tien eurocent afgerond.

De totale verschuldigde belasting wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van nul of vijftig eurocent.

Artikel 3

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 4

De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt:

1. de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt2. het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen3. of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

Onderafdeling 1. Artikel 5

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Artikel 6

Een afschrift van dit besluit zal, conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet, naar de provinciegouverneur worden toegestuurd.


Contact informatie