GR20180426 Punt 15: Gemeentebelastingen - retributiereglement op het begraven van stoffelijke overschotten op de dierenbegraafplaats - invoering (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op Vlarem II, besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het reglement op de dierenbegraafplaats goedgekeurd door de gemeenteraad van heden;

Overwegende dat het gebruik van de dierenbegraafplaats enkel is toegestaan voor dieren wiens eigenaar in Ninove gedomicilieerd is;

Overwegende dat voor het begraven van stoffelijke overschotten op de dierenbegraafplaats het nodig is om vanaf 15 mei 2018 een retributie in te voeren die een deel van de hiermee gepaard gaande kosten recupereert;

Overwegende dat geopteerd kan worden voor de volgende begraafmogelijkheden:

- het begraven van krengen van dieren in volle grond: € 50,00

- het begraven van as van dieren na crematie: € 40,00

- het uitstrooien van as van dieren na crematie en het plaatsen van een identificatieplaatje:

€ 20,00;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Artikel 1

Er wordt vanaf 15 mei 2018 een retributie ingevoerd die een deel van de kosten dekt voor het begraven van stoffelijke overschotten op de dierenbegraafplaats.

Artikel 2

De retributie bedraagt voor:

- het begraven van krengen van dieren in volle grond: € 50,00

- het begraven van as van dieren na crematie: € 40,00

- het uitstrooien van as van dieren na crematie en een identificatieplaatje: € 20,00.

De retributie is betaalbaar op het ogenblik bij het indienen van de aanvraag op de dienst burgerzaken.

Artikel 3

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de provinciegouverneur.


Contact informatie