GR20180426 Punt 13: Integrale veiligheid - aanwijzing GAS-vaststeller (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 art. 43, § 1;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 21, § 1, 1° en art. 21, § 4, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een

gemeentelijke administratieve sanctie, art. 1;

Overwegende dat Jonas De Leeneer voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Jonas De Leeneer wordt aangewezen als GAS-vaststeller. Hij wordt aangewezen om inbreuken vast te stellen die het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provinciegouverneur en aan de Procureur des Konings te Gent.


Contact informatie