GR20180426 Punt 10: Burgerzaken - reglement op de dierenbegraafplaats (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op VLAREM II, besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Overwegende dat dit reglement ingaat op 1 september 2018;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1:

Definitie dierenbegraafplaats volgens Vlarem: een plaats waar collectief krengen van gezelschapsdieren worden begraven.

De definitie van gezelschapsdieren volgens Vlarem: alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, maar die niet gegeten worden, en die niet voor veeteelt gehouden worden.

Definitie collectief begraven van krengen van gezelschapsdieren: alle andere begravingen van krengen van gezelschapsdieren, dan de individuele begraving door de eigenaar van het kreng, in de eigen tuin.

De dierenbegraafplaats is bestemd voor de begraving van krengen of van as na crematie of de uitstrooiing van as na crematie van gezelschapsdieren.

Onder gezelschapsdieren wordt oa. het volgende verstaan:

- Muis

- Rat

- Hamster

- Cavia

- Hond

- Kat

- Konijn

- Vis

- Vogel

- Reptiel

- …

Deze lijst is niet-limitatief. Indien er twijfel is of een dier al dan niet begraven mag worden op de dierenbegraafplaats, beslist de burgemeester.

Artikel 2:

Ninove telt 1 dierenbegraafplaats namelijk Ninove.

Op de dierenbegraafplaatsen zijn volgende panden voorzien:

een perk voor begraving van krengen van gezelschapsdiereneen perk voor begraving van as van gezelschapsdierenstrooiweide voor as van gezelschapsdieren

Artikel 3:

Het is verboden, zonder voorafgaandelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde, over te gaan tot begraving of opgraving van krengen of asurnen, crematie, het overbrengen van krengen, het bijzetten van asurnen of het verstrooien van as op de strooiweide.

Geen begravingen, bijzettingen of asverstrooiingen hebben plaats in weekends, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, lokale verlofdagen en dienstvrijstellingen van het personeel van de begraafplaatsen. Zij kunnen plaatshebben vanaf 13 uur tot 15 uur.

De reglementaire feestdagen en lokale verlofdagen zijn:

1 januari;

2 januari;

Eerste werkdag indien die niet valt op 2 januari;

Paasmaandag;

dinsdag van carnaval Ninove;

1 mei;

Hemelvaartsdag;

Pinkstermaandag;

11 juli;

21 juli;

15 augustus;

1 november;

2 november;

11 november;

25 december;

26 december.

Bovengronds begraven is niet toegelaten.

Artikel 4:

Er kunnen enkel krengen of as van krengen begraven of verstrooid worden wiens eigenaar gedomicilieerd is op het grondgebied van Ninove.

Artikel 5:

De eigenaar van het gezelschapsdier is verantwoordelijk voor de bewaring van het kreng, alsook voor het transport naar de begraafplaats.

Artikel 6:

De toelating tot begraving van krengen en van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie op de strooiweide of het begraven van een urne wordt afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toelating wordt aangevraagd via het daarvoor bestemde aanvraagformulier op de dienst burgerzaken.

De verantwoordelijke van de begraafplaatsen of de personen aangeduid door het college van burgemeester en schepenen zijn ertoe bevoegd te zorgen voor:

- het delven en vullen van een graf voor begraving van een krengen en voor begraving van een urne;

- het openen en sluiten van een nis, urnenbak;

- het neerlaten van het kreng of plaatsen van een urne;

- het uitstrooien van de as.

Ingeval van hoogdringendheid en met het oog op de openbare gezondheid kan de burgemeester de onmiddellijke begraving bevelen.

De begravingen van krengen en van as na crematie gebeuren in afzonderlijke graven, waarvan volgorde en plaats door de burgemeester worden aangeduid.

Deze gebeuren binnen de twee werkdagen na aangifte van overlijden.

Artikel 7:

Er kunnen begravingen of uitstrooiingen worden toegestaan voor een termijn van 10 jaar aan het tarief vastgesteld in het retributiereglement op de begravingen en uitstrooiingen op de dierenbegraafplaats.

Artikel 8:

Krengen die een implantaat dragen dat werkt op een batterij, worden niet begraven voor de batterij verwijderd is.

Krengen die gebalsemd zijn of het voorwerp uitmaken van thanatopraxie, worden niet begraven.

Als krengen worden begraven in een krengomhulsel, voldoet dat krengomhulsel aan de voorwaarden, vermelding in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden.

Bij het begraven van krengen worden geen toxische of niet biologisch afbreekbare stoffen mee begraven.

Het begraven kan in aanwezigheid van de eigenaar(s) van het gezelschapsdier gebeuren.

Artikel 9:

De minimale afstand tussen een graf en de perceelsgrens van de begraafplaats bedraagt één meter.

In volle grond worden de krengen horizontaal ter aarde besteld in een afzonderlijke kuil. Er mogen ten hoogste drie krengen boven elkaar geplaatst worden mits boven ieder kreng een laag grond van ten minste 30 cm dikte wordt aangebracht. Boven het bovenste kreng bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm. De horizontale afstand tussen de krengen bedraagt minstens 60 cm.

De grootte van het perceel is afhankelijk van de zone waarin het kreng begraven wordt. De zone wordt bepaald door de grootte van het gezelschapsdier.

Artikel 10:

Een kreng wordt begraven voor tien jaar. Stad Ninove is verantwoordelijk voor de verwijdering of verwerking van de opgegraven en onverteerde resten.

Artikel 11:

Dierenbegraafplaatsen waar niet langer dieren begraven worden, worden in de staat gelaten waarin ze zich bevinden, gedurende ten minste tien jaar na de laatste begraving.

Artikel 12:

Er mag tot geen opgraving overgegaan worden zonder gerechtelijke beslissing of zonder schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel 13:

Voor het plaatsen van grafzerken en graftekens is een vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen. Grafzerken of graftekens geplaatst zonder vergunning zullen verwijderd worden.

Grafzerken of andere graftekens geplaatst op de dierenbegraafplaats mogen in geen geval de lengte van 0,50 m en de breedte van 0,50 m per begravene overschrijden. De maximum hoogte van de zerken en graftekens wordt beperkt tot 0,15 m gemeten vanaf het maaiveld.

Artikel 14:

Er wordt een reglement opgemaakt waarin de prijzen van de dierenbegraafplaats verder omschreven worden.


Contact informatie