GR20180426 Punt 0 : Mobiliteit - Voorde - Lepelstraat - opheffing gemeenteraadsbesluit 26 april 2017 - goedkeuring nieuwe verkeerssignalisatie E1 parkeerverbod langs beide zijden van de rijbaan in de Lepelstraat te Voorde - goedkeuring (datum van publicat

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2017 waarbij goedkeuring werd verleend om een stilstaan en parkeerverbod in te voeren in de Lepelstraat te Voorde en dit langs beide zijden van de rijbaan;

Gelet op het register van de beslissingen van de gemeenteraad van 1 maart 2018 waarbij raadslid Michel Casteur opmerkt dat de vraag die door hem gesteld werd in de gemeenteraad van oktober 2017 om signalisatie in de Lepelstraat aan te passen nog altijd niet werd uitgevoerd. Schepen Wouter Vande Winkel antwoordt dat dit werd doorgegeven aan de betrokken dienst maar dat dit nog zal gebeuren;

Volgende motivering werd door de heer Michel Casteur in zijn interpellatie vermeldt:

‘Enkele gemeenteraden geleden werd een reglementering goedgekeurd voor de Lepelstraat in Voorde. Sindsdien werden borden E3, stilstaan en parkeren verboden geplaatst.

Hierdoor is het de bewoners verboden iets in hun voertuig te laden of te lossen, personen te laten in- en uitstappen. Dit brengt bij de bewoners heel wat ongenoegen teweeg. Het vervangen van de borden E3 door borden E1 parkeerverbod zou hem toelaten personen te laten in- en uitstappen en hun lading uit of in te laden. Ik ben van oordeel dat we moeten kunnen erkennen dat we een verkeerde beslissing genomen hebben.’;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2017 inzake de invoering van een stilstaan en parkeerverbod in de Lepelstraat te Voorde en dit langs beide zijden van de rijbaan wordt opgeheven.

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om in de Lepelstraat te Voorde parkeerverbod in te voeren langs beide zijden van de rijbaan in het gedeelte tussen Geraardsbergsesteenweg (N460) en de Sint-Marcellusstraat.

Signalisatie:

Verbodsbord E1 met onderbord type Xa

Artikel 2

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.


Contact informatie