GR20180328 punt 9: Personeel - beperkte wijziging rechtspositieregeling

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel waarvan de laatste wijzigingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 14 december 2017;

Gelet op het advies van Jobpunt Vlaanderen waarbij aangehaald wordt dat door de goedkeuring van het Decreet over het lokaal bestuur het noodzakelijk is om de artikelen inzake de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure van secretaris en financieel beheerder te verwijderen uit de rechtspositieregeling;

Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2018 van het Decreet over het lokaal bestuur ondertekend op 22 december 2017 door mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Gelet op advies van het managementteam van 6 februari 2018;

Gelet op het protocol van 15 februari 2018 van de syndicale vakorganisaties;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt:

- in artikel 5 paragraaf 2 wordt het woord “secretaris en financieel beheerder” verwijderd;

- afdeling 4 – specifieke bepalingen voor de aanwerving van de secretaris en financieel beheerder: de artikelen 28, 29, 30 en 31 worden opgeheven


Contact informatie