GR20180328 punt 6: Politie - Convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten bij Paulo inzake politieopleidingen en de financiering ervan

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 142bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel IV.II.30;

Gelet op het beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 december 2016 houdende het akkoord met het voorgestelde convenant met de provincie voor het jaar 2017 inzake de financiering PAULO;

Overwegende dat na evaluatie blijkt dat PAULO/Politieopleiding in 2017 voldoende kwalitatief was;

Overwegende dat Paulo/politieopleiding hun aanbod aan opleidingen heeft afgestemd aan de opleidingsbehoeften;

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen voor 2018 opnieuw een afnameconvenant voorstelt, waarbij de PZ Ninove een basistrekkingsrecht zal betalen dat gelijk is aan 75 % van het gecorrigeerde inschrijvingsgeld van 2016, zijnde 15 110.29 euro, verminderd met 2 992.40 euro, omdat de politiezone in 2017 niet alle trekkingsrechten heeft opgebruikt;

Overwegende dat de korpschef in 2018 verder gebruik wenst te maken van het opleidingsaanbod en de infrastructuur van PAULO/Politieopleiding;

Overwegende dat het convenant in werking is getreden op 1 januari 2018 en een duurtijd heeft van 1 jaar;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgestelde afnameconvenant met de provincie voor het jaar 2018, waarbij de PZ Ninove een basisbetrekkingsrecht zal betalen van 75 % van het gecorrigeerde inschrijvingsgeld dat voor 2016 , zijnde 15 110.29 euro verminderd met 2 992.40 euro omdat de politiezone in 2017 niet alle trekkingsrechten heeft opgebruikt.

Door het betalen van dit bedrag heeft de PZ Ninove recht op 15 % korting voor het inschrijvingsgeld van alle opleidingen die georganiseerd worden door Paulo/Politieopleiding en de vergoeding voor het huren van de infrastructuur van Paulo/Politieopleiding.

Artikel 2

De convenant is in werking getreden op 1 januari 2018 en heeft een duurtijd van 1 jaar.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan PAULO – Sprendonkstraat 5 – 9402 Gent in afwachting van de ondertekening van het vermelde convenant


Contact informatie