GR20180328 punt 4: Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe communicatie

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikelen 118,119 en 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 voor wat betreft het operationeel kader;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 houdende de kennisname van het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid van de hoofdinspecteur van het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

4 commissarissen van politie

15 hoofdinspecteurs van politie

60 inspecteurs van politie

Overwegende dat de hoofdinspecteur van politie van het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke dienst gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie – op 1 december 2017 wegens lichamelijke ongeschiktheid op rustpensioen werd gesteld;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van hoofdinspecteur van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - vacant te verklaren om de continuïteit van deze dienst niet te hypothekeren;

Overwegende dat het functieprofiel van hoofdinspecteur van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie – werd opgesteld en voorgelegd op een BOC;

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van hoofdinspecteur van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - via mobiliteit aan te wijzen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel1

Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Hoofdinspecteur van politie

Functieomschrijving:

- je voert de wettelijke taken uit zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet opgenomen in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de omzendbrief PLP 5bis inzake de verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie functioneel en technisch beheer in de politiezones en de col 8/2005 inzake het ambtshalve politioneel onderzoek en het verenvoudigd proces-verbaal;

- je hebt de hoedanigheid van functioneel beheerder;

- je bent in het bezit van een brevet ‘functioneel beheerder ISLP’, zoals voorzien in bijlage 19 RPPol tabel I, of je verbindt je ertoe om deze opleiding te volgen;

- je hebt de verantwoordelijkheid voor:

- het bijdragen tot de organisatie van de informatiestromen overeenkomstig de geldende richtlijnen;

- het overbrengen van technische raadgevingen betreffende het informatiebeheer aan de korpschef;

- het op continue wijze verzekeren van de kwaliteitscontrole (volledigheid, samenhang) van politiële gegevens en de overdracht ervan naar de ANG, overeenkomstig de omzendbrief MFO-3, binnen de domeinen van de gerechtelijke en de bestuurlijke politie;

- het verzekeren van de informatiestromen naar de ANG (PV’s, RIR-formulieren, DOS, triptiek, … ) ;

- het beheren van de toegangen van de gebruikers tot de ANG-toepassingen en tot ISLP;

- het beheren van de lokale configuratie van ISLP;

- de dringende (af)signaleringen;

- de controle op de naleving van de juiste procedures;

- het technisch informaticabeheer in de politiezone;

- de toepassing van de APO-procedure;

- de toepassing van de GAS-wetgeving;

- de registratie van de inkomende stukken (PV’s, APO’s, kantschriften en allerhande briefwisseling);

- de kwaliteitscontrole van de PV’s;

- de controle van de kwaliteit van de gecodeerde gegevens en de verschillende koppelingen gerealiseerd door alle gebruikers;

- je voert gespecialiseerde opzoekingen uit in de lokale databank ISLP (o.a. door het gebruik van query’s), in de ANG en de externe gegevensbanken (o.a. door het gebruik van Questis) met het oog op een betere kwaliteit van de informatie en/of beeldvorming;

- je zoekt oplossingen voor de diverse problemen betreffende de toepassingen die gesteld worden door de gebruikers;

- je staat mee in voor een efficiënte informatiedoorstroming;

- je vertaalt reglementeringen in richtlijnen, dienstorders en dienstberichten, en staat borg voor een kwaliteitsvolle vertaalslag naar de dagelijkse realiteit en waakt er mee over dat de wetgeving en reglementering correct wordt toegepast;

- je organiseert voortgezette opleidingen in de lokale politiezone;

- je bent bevoorrecht contactpunt met het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK), je onderhoudt contacten met de directie van de nationale gegevensbank (CGO) en andere partners;

- je fungeert als aanspreekpunt voor je vakdomein voor externe en interne partners;

- je levert inspanningen voor de optimale werking van de dienst en het eigen functioneren door:

- deel te nemen aan werkvergaderingen en opleidingen die een meerwaarde zijn bij het uitoefenen van je functie

- tijdig opleidingsnoden te detecteren en te signaleren;

- permanent te werken aan de eigen vervolmaking (opvolgen korpsonderrichtingen, wetgeving, …)

- je bent back-up voor de taken inzake informatiegestuurde politiezorg;

- je oefent je bevoegdheden van Officier van Gerechtelijke Politie uit;

- je voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;

- je neemt deel aan de beurtrol ‘bereik- en terugroepbaar Officier van Gerechtelijke Politie’;

- je kan deel uitmaken van de beurtrol ‘dagcoördinator’;

- je kan, indien nodig, deel uitmaken van HYCAP;

Competenties & gedragsindicatoren

FLEXIBILITEIT

- je werkt constructief samen met je opdrachtgevers en partners;

- je onderhoudt een goede werkrelatie met alle medewerkers van ons korps;

- je bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking binnen de dienst;

- je bent creatief en durft vernieuwend (out of the box) denken;

- je staat open voor de mening van anderen en je durft meegaan in de ideeën van je collega’s;

- je durft initiatief nemen om ideeën in de praktijk om te zetten en je zet door bij onverwachte hindernissen;

- je ontwikkelt jezelf om professioneel te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze dienstenafnemers;

- je deelt je inzichten en demonstreert je vaardigheden aan (nieuwe) collega’s;

- je beschikt over een hoge mate van zelfbeheersing, koelbloedigheid en kan op een gezonde manier omgaan met stresserende situaties;

- je kan zelfstandig optreden en beschikt over een groot aanpassingsvermogen om in te spelen op wisselende omstandigheden.

LOYALITEIT

- je komt je beloftes na;

- je toont in alle omstandigheden respect voor de mening van alle dienstenafnemers;

- je staat voor een open communicatie en je verdedigt met vuur je eigen voorstellen, maar je verdedigt met evenveel vuur de uiteindelijke beslissing;

- je voert de in overleg genomen beslissingen uit;

- je maakt duidelijke doelen, zet ze helder uiteen aan de collega’s/diensthoofd en je legt rekenschap af over de resultaten;

- je aanvaardt de procedures en instructies van het korps.

INTEGRITEIT

- je vermijdt elk gedrag dat in conflict komt met de waardigheid van het ambt;

- je behandelt delicate en/of vertrouwelijke informatie zeer discreet;

- je geeft en krijgt vertrouwen door ondubbelzinnig handelen en zo versterk je ook het vertrouwen in de politie;

- je treedt correct op tegenover medewerkers, burgers en externe partners: je discrimineert niet, verleent geen voorkeursbehandelingen en voorkomt de schijn van vriendjespolitiek;

- je gaat respectvol met collega’s om maar je laat niet na hen op assertieve wijze aan te spreken bij ongepast gedrag;

- je gaat verantwoord om met de middelen van de politiezone (fondsen, diensten, goederen en kennis);

- je bent je ervan bewust dat activiteiten die je naast je werk hebt, het functioneren van het korps op een of andere manier kunnen raken en je meldt dus eventuele beroepsonverenigbaarheden;

- je bent alert op situaties in je werk waarin je met privérelaties te maken krijgt;

- je houdt je aan de wettelijke en deontologische voorschriften;

- je bent je bewust van je morele en professionele voorbeeldfunctie ten aanzien van je medewerkers;

- je legt de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid aan de dag in het gebruik van sociale media.

KWALITATIEF WERKEN

- je gaat waardig om met elke persoon ongeacht de reden van het contact;

- je bent in staat om empathisch om te gaan met interne en externe partners;

- “klanten” komen op de eerste plaats. Je gaat steeds voor een snelle en persoonlijke service om aan hun (terechte) verwachtingen tegemoet te komen;

- je onderhoudt een constructief contact met de diverse partners en zo weet je de informatie-uitwisseling op een hoger niveau te tillen;

- je gaat actief op zoek naar informatie om je beslissingen te funderen, maar durft het ook aan om, zelfs als je nog niet over alle informatie beschikt, een beslissing te nemen. Je weet immers dat het uitstellen van beslissingen evengoed voor onduidelijkheid kan zorgen;

- je beschikt over een goede fysieke conditie en een gezondheidstoestand die je toelaat je functie naar behoren uit te voeren.

PLANNEN EN ORGANISEREN

- je kan je dagtaak efficiënt organiseren zodat je doelstellingen bereikt worden;

- je ondersteunt je directe leidinggevende en collegae in het uitvoeren van hun taken;

- je verstrekt kwaliteitsvol advies aan interne en externe klanten;

- je staat in voor de uitvoering van actieplannen en je weet mensen en middelen op een efficiënte manier in te zetten.

OPTREDEN

- je gaat actief in op de verwachtingen en wettelijke verplichtingen die het ambt met zich brengen;

- je bent klantgericht en stressbestendig;

- je bent gemakkelijk aanspreekbaar en luisterbereid;

- je weet gepast in te spelen op conflicten;

- je geeft de correcte informatie via de meest geschikte kanalen door.

INITIATIEF NEMEN

- je gebruikt vrije ruimte voor nuttige projecten;

- je vindt creatieve oplossingen voor de diverse (veiligheids)problemen en je prikkelt collega’s om mee te werken;

- je toont op actieve wijze je motivatie voor en betrokkenheid bij de uitoefening van je takenpakket;

- je zorgt dat je op de hoogte blijft van nieuwe regelgeving en interne richtlijnen;

- je stelt initiatieven voor ter verbetering van de werkplaats en – sfeer;

- je neemt initiatieven ter bevordering van je persoonlijke ontwikkeling en doet hierin de nodige voorstellen.

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

- je schrijft heldere en correcte richtlijnen en dienstnota’s;

- je voert een heldere, schriftelijke communicatie met externe en interne partners en je weet daarbij de meest geschikte kanalen te kiezen;

- je bent ordelijk en stipt en respecteert de termijnen bij de uitvoering van opdrachten.

MONDELINGE COMMUNICATIE

- je luistert aandachtig naar de volledige boodschap van je interne en externe partners en je beperkt je niet tot louter een deel ervan;

- je brengt boodschappen helder en gestructureerd over;

- door de juiste vragen te stellen zet je je collega’s aan om creatief en probleemoplossend te denken;

- je deelt op pro- en reactieve wijze je kennis met interne en externe klanten;

- je assertieve houding zet anderen aan om tot de feiten te komen, op deze manieren help je problemen bespreekbaar te maken.

KENNIS/INZICHTEN/VAARDIGHEDEN

- een goede kennis van excellente politiezorg en van informatiegestuurde politie, je weet deze visies in de praktijk om te zetten;

- een zeer goede kennis van ISLP, de van toepassing zijnde wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken;

- een grondige kennis van de MFO-1, MFO-2 en MFO-3 en de internationale politiesamenwerking (Benelux, Prüm, e.a.).

DIENSTPRESTATIES

- je werkt in een flexibel dienstrooster met glijdende werktijden dat wordt opgesteld volgens de ter zake geldende wettelijke normen en voorschriften. Indien nodig ben je bereid tot het leveren van onregelmatige dienstprestaties indien de omstandigheden dit vereisen;

- je neemt deel aan een beurtrol ‘bereik- en terugroepbaar officier van gerechtelijke politie;

- inzake de dienstplanning schik je je naar de vooropgestelde dienstroosters.

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: HCP Philippe De Cock – Korpschef - Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove – 054 31 32 18

Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc

Kennistest:

Gestructureerd gesprek met de selectiecommissie waarin gepeild wordt naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes.

Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden waarin gepeild wordt naar de vereiste kennis.

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het middenkader van de lokale politie:

- Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

- Officier van een korps van de lokale politie;

- Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid (zelfde graadvereiste) van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen.

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie – Directie van het personeel – Dienst Loopbaanbeheer.


Contact informatie