GR20180328 punt 3: Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - ICT-Consulent - Dienst Beleid, beheer & ondersteuning

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikelen 118, 119 en 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op datum van 1 januari 2002;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel en administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 voor wat betreft het administratief en logistiek kader;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Overwegende dat in de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

- 1 betrekking van Niveau A – Adviseur – Klasse 2

- 1 betrekking van Niveau B – ICT-consulent

- 1 betrekking van Niveau B – Maatschappelijk Assistent

- 2 betrekkingen van Niveau B – Consulent

- 5 betrekkingen van Niveau C – Assistent

- 3 betrekkingen van Niveau D – Bediende

- 1 betrekking van Niveau D – Hulpkracht

Gelet op de brief van 22 juni 2017 van ICT-Consulent Yves Bracke waarin hij ter kennis brengt dat hij wenst gebruik te maken van een afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden vanaf 1 september 2017 t.e.m. 31 augustus 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2017 houdende de externe aanwerving van een Niveau B - ICT-Consulent;

Gelet op de mail van 17 oktober 2017 van ICT Consulent Yves Bracke waarin hij laat weten dat hij vroegtijdig – met name op 1 december 2017 – een einde stelt aan zijn afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2017 houdende de detachering van ICT-Consulent Yves Bracke naar de Federale Politie ten voordele van OCAD voor de periode van 16 december 2017 tot en met 28 februari 2018;

Overwegende dat ICT-Consulent Yves Bracke op 1 maart 2018 mobiliteit maakte naar de Federale Politie ten voordele van het OCAD;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van Niveau B - ICT-Consulent - voor de dienst Beleid, beheer & ondersteuning vacant te verklaren om de dagelijkse werking van het korps te kunnen blijven garanderen;

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van Niveau B – ICT-Consulent – voor de dienst Beleid, beheer & ondersteuning via mobiliteit aan te wijzen;

Overwegende dat indien er geen kandidatuurstellingen worden ontvangen via de mobiliteit de vacante betrekking van Niveau B – ICT-Consulent – voor de dienst Beleid, beheer & ondersteuning voor externen zal gepubliceerd worden;

Overwegende dat de betrekking van Niveau B – ICT-Consulent – voor de dienst Beleid, beheer & ondersteuning voor externe kandidaten zal gepubliceerd worden via de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 21 september 2017 houdende de openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader – niveau B – ICT-Consulent – voor de dienst Beleid, beheer & ondersteuning – contract van bepaalde duur - wordt ingetrokken.

Artikel 2

Een betrekking van Niveau B – ICT-Consulent – voor de dienst Beleid, beheer & ondersteuning wordt vacant verklaard.

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven

CALOG-personeel - Niveau B – ICT-Consulent

Functieprofiel:

- netwerkbeheer, inclusief opvolgen en organiseren van herstellingen en up-grades aan het netwerk

- systeembeheer

- beheer van hard- en software

- installeren en updaten van software

- installeren van materiaal en/of opvolgen van de installatie van materiaal door een firma

- beheren en herstellen van technische defecten en storingen binnen het ICT domein

- opvolgen en organiseren of uitvoeren van onderhoudsactiviteiten van systemen en servers met het oog op het garanderen van een goede en continue werking

- configureren van systemen en werkstations en de inplaatsstelling ervan

- beheer van lokale toepassingen

- formuleren van verbetervoorstellen voor lokale toepassingen om de informaticasystemen te verbeteren en gebruiksvriendelijker te laten verlopen

- opvolgen van informaticapakketten die gebruikt worden in de politiezone en geleverd worden door externe firma’s

- back-up en recovery van bestanden en systemen

- beheer van telefonie

- beheer van het communicatiesysteem dat gebruikt wordt door de politiezone

- opmaken van diverse informaticatoepassingen voor de politiezone

- aanspreekpunt van het Service Center van DST

- volgt de gedelegeerde lopende dossiers op

- controleert en waakt in het raam van de gedelegeerde dossiers over de doeltreffendheid, de kwaliteit en de kwantiteit van de werking op gebied van ICT

- uitbouwen en beheren van klassementen en/of inventarissen in functie van de taakuitvoering

- geven van adviezen inzake aankopen van informaticamateriaal en andere technische materiaal

- ondersteunen van het personeel bij de toepassingen van de informatica

- organiseren van opleidingen en informatiesessies inzake informaticatoepassingen

- uitwerken en onderhouden van een ICT plan op lange termijn

- is verantwoordelijk voor de organisatie en continuïteit op gebied van ICT

- kan ingeschakeld worden voor ICT-projecten voor de stad en aanverwante besturen

- geeft feedback aan de adviseur BBO.

Deze functiebeschrijving is niet limitatief. De korpschef kan steeds andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de dienst.

Gewenst profiel:

- over een grondige kennis beschikken van:

OS, windows alle versies, windows server 2008, Linux, RedhatNetwerken ip4, domein kennisApplicaties: Apache2, DNS, DHCP, FTP, MySQL, PPTP, office 2003operating systems

- over een grondige kennis beschikken of bereid zijn hiervoor de nodige opleidingen te volgen van:

het ISLP-systeem en andere politietoepassingencaché

- beschikken over een groot probleemoplossend vermogen

- over technische kennis beschikken

- bekwaam zijn om medewerkers te informeren en bij te scholen op het vlak van de politionele informatica- en telecommunicatietoepassingen

- discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn

- verantwoordelijkheidszin bezitten

- nauwgezette uitvoering van de opdrachten

- stressbestendig zijn

- verzorgde houding en taalgebruik hebben

- beschikken over een positieve ingesteldheid

- autonoom kunnen werken

- leeft de waarden en normen binnen het korps na

- open staan voor nieuwe opdrachten

- bereid zijn bijkomende opleidingen te volgen

- bereid zijn te werken in een dienstrooster/uurschema, volgens de noden van de dienst

- in het bezit zijn van een rijbewijs B

Gewone plaats van het werk

Lokale Politie Ninove – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove

Bijkomende inlichtingen

Adviseur Virginia Lippens – Diensthoofd Beleid, beheer & ondersteuning – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove – (054)31 32 21

Wijze van selectie

Advies van een selectiecommissie

Geen specifieke evaluatie

Vereiste bijzondere bekwaamheden

Nihil

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van het niveau B van de lokale politie:

Korpschef of de door hem aangewezen officier of lid van niveau A van het CALOG – voorzitter;Een officier of lid van niveau A van het CALOG van een korps van de lokale politie;Een personeelslid van het CALOG van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een personeelslid van het calog (zelfde graadvereiste) van het eigen korps, onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen.

Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de plaatselijke selectiecommissie bij.

Kennistest

Gestructureerd gesprek met de selectiecommissie waarin gepeild wordt naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes.

Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden waarin gepeild word naar de vereiste kennis.

Artikel 3

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van Niveau B – ICT-Consulent – voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep van de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus, die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

Artikel 4

Indien de vacante betrekking via externe aanwerving wordt ingevuld, wordt volgende selectieprocedure vastgelegd:

- publicatie van de vacante contractuele betrekking via de rekruteringsite van de federale politie – www.jobpol.be

- cognitieve vaardigheidsproeven en persoonlijkheidsproeven georganiseerd door de federale politie

- selectie binnen de politiezone Ninove waarbij gepeild wordt naar kennis, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes.

- opstellen van een lijst met rangschikking van de kandidaten

Artikel 5

Er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd voor de functie van Niveau B – ICT-Consulent – voor de Dienst Beleid, beheer & ondersteuning

Artikel 6

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie – Directie van het personeel – Dienst Loopbaanbeheer.


Contact informatie