GR20180328 punt 24: Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - voorstel tot vervanging lid directiecomité

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 236;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove werden aangepast, in het bijzonder op artikel 14 – samenstelling directiecomité;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de samenstelling van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité voor het autonoom gemeentebedrijf Ninove goedgekeurd werden;

Overwegende dat artikel 14 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur en vier leden aangesteld door de raad van bestuur op voordracht van de gemeenteraad voor een hernieuwbare termijn van zes jaar;

Overwegende dat alleen leden van de gemeenteraadlid kunnen zijn van het directiecomité;

Gelet op de brief van mevrouw Tania De Jonge, voor open VLD, die haar ontslag aanbiedt in het directiecomité van het AGB Ninove;

Gelet op de volgende voordracht voor de vervanging van mevrouw Tania De Jonge:

- Open VLD: de heer Alain Triest

Gaat over tot de geheime stemming;

Besluit:

met 30 ja-stemmen

Artikel 1

De volgende persoon wordt, ter vervanging van mevrouw Tania De Jonge, voorgesteld als lid van het directiecomité van het AGB Ninove:

- Open VLD: de heer Alain Triest

Artikel 2

Deze aanstelling geldt voor de resterende tijd van deze bestuursperiode.


Contact informatie