GR20180328 punt 23: Cultuur- retributie bij activiteiten dienst cultuur - goedkeuring (datum van publicatie 24/04/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de dienst cultuur een gevarieerd aanbod van activiteiten (concerten, lezingen, cursussen, workshops,… ) organiseert, conform actie 1/2/1/2 van het meerjarenbeleidsplan (het cultuuraanbod spreiden over het hele jaar en over het volledige Ninoofse grondgebied aan laagdrempelig tarief);

Overwegende dat voor sommige activiteiten een tarief (toegangsprijs) kan worden toegepast, variërend van € 2 tot en met € 20, waarbij het precieze tarief door het college van burgemeester en schepenen kan worden bepaald telkens de organisatie van een activiteit ter goedkeuring wordt voorgelegd, en dit in functie van de kostprijs van de activiteit, het doelpubliek,…;

Gelet op de afsprakennota “vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, 2014-2019”, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting dd. 12.9.2013, op basis waarvan kansenpashouders een vast tarief van € 1,5 of - ingeval van meerdaagse activiteiten – 25% van het vastgestelde tarief betalen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen zal bij activiteiten die door de dienst cultuur worden georganiseerd een tarief (toegangsprijs bepalen, variërend van € 2 tot en met € 20, afhankelijk van de kostprijs, de aard van de activiteit en het beoogde doelpubliek; voor kansenpashouders zal steeds het tarief van € 1,5 of - ingeval van meerdaagse activiteiten – 25% van het vastgestelde tarief gelden.

Artikel 2

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt aan de provinciegouverneur toegestuurd.


Contact informatie