GR20180328 punt 21: Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2017 - kennisname

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2013 om toe te treden tot de projectvereniging Erfgoed Denderland en de statuten van de projectvereniging goed te keuren;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2013 om de leden van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Erfgoed Denderland aan te duiden;

Overwegende dat op 27 november 2013 de projectvereniging Erfgoed Denderland opgericht werd en de statuten ondertekend werden door de vertegenwoordigers van de gemeenten Aalst, Lede, Denderleeuw, Erpe-Mere en Ninove;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 28 november 2014 besliste om een jaarlijkse werkingssubsidie van 246.946 euro voor de periode 2015-2020 toe te kennen aan de projectvereniging Erfgoed Denderland;

Gelet op artikel 15 van de statuten van de projectvereniging Erfgoed Denderland, dat bepaalt dat de Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft tot “de vaststelling van de jaarrekeningen die samen met het activiteitenverslag en het verslag van de accountant aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor goedkeuring wordt voorgelegd, overeenkomstig de statutair voorgeschreven procedure, en nadien bij de Nationale Bank van België worden neergelegd”;

Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het jaarverslag, de jaarrekeningen en het bedrijfsrevisoraal verslag van Erfgoed Denderland in 2017;

Besluit:

Enig artikel:

Er wordt kennisgenomen van het jaarverslag, de jaarrekeningen en het bedrijfsrevisoraal verslag van Erfgoed Denderland 2017.


Contact informatie