GR20180328 punt 20: Leefmilieu - afval - zwerfvuil - statiegeldalliantie - goedkeuring

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de oproep van meer dan 200 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie met als doel om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote/kleine plastic flessen in 2018;

Gelet op de beleidsnota Omgeving 2014-2019 ingediend door de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw waarin is opgenomen: “Ik maak afspraken met de lokale besturen voor de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten. Samen met de minister, bevoegd voor mobiliteit, werk ik een aanpak uit voor specifieke locaties (parkings langs wegen, vermindering van het drijfvuil in waterlopen en rivieren en de aanleg van overslagcentra voor afvalafgifte langs waterwegen). Ik laat een impactanalyse uitvoeren over statiegeld op (plastic) flessen en blik.“;

Gelet op voornoemde impactanalyse over statiegeld op (plastic) flessen en blik, die door Ovam is uitgevoerd;

Overwegende dat zwerfvuil een problematiek is die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft;

Gelet op een studie van het Nederlandse studiebureau KplusV, in opdracht van OVAM, waaruit blijkt dat Vlaanderen in 2015 iets meer dan 187 miljoen euro spendeerde aan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort; hetgeen neerkomt op zo’n 29€ per inwoner; 103 miljoen euro ging daarvan naar de strijd tegen zwerfvuil, wat een stijging is van 42 miljoen euro in vergelijking met 2013; en ook de hoeveelheid zwerfvuil lag in 2015 40% hoger dan in 2013;

Gelet op de aantasting van het straatbeeld en de extra kosten die met de opruiming gepaard gaan; en dat het lokale overheden zijn die het grootste deel van het openbaar domein proper houden en bijgevolg ook de grootste kost, met name 90%, van het opruimen van zwerfvuil dragen;

Overwegende dat het volume van zwerfvuil voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen bestaat, ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden;

Overwegende dat statiegeld ervoor zou kunnen zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt, en dat lege blikjes en PET-flessen opnieuw een ‘waarde’ krijgen via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden;

Gelet op studiewerk van studiebureau CE Delft dat aangeeft dat door de invoering van statiegeld de hoeveelheid blikjes en flesjes significant zullen afnemen, en dat op basis van best beschikbare gegevens de afname in de range van 70 tot 90% ligt;

Overwegende dat het lege verpakkingsafval in de natuur momenteel leidt tot ernstige verstoring van de flora en fauna en de sterfte die het veroorzaakt bij vee in de landbouw;

Gelet op vijf bevragingen die de voorbije jaar zijn uitgevoerd door o.a Test Aankoop over de invoering van statiegeld, waarbij 60 tot 80% van de correspondenten zich voorstander van statiegeld toonde;

Overwegende dat statiegeld in 37 andere landen en regio’s zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland goed werkt en er veel betere resultaten zijn inzake vermijden van zwerfvuil; dat deze recyclagecijfers voor drankverpakkingen van meer dan 90% bereiken en dat deze bestaande statiegeldsystemen kostenefficiënt en technisch en juridisch solide zijn gebleken;

Overwegende dat, net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, we vaststellen dat ook in onze stad zwerfvuil een probleem blijft en ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden het fenomeen hardnekkig blijft groeien; en bijgevolg pleiten voor een structurele aanpak, gericht op het invoeren van statiegeld;

Gelet op het amendement van raadslid Kurt Van Den Driessche namens de N-VA-fractie om artikel 2 te schrappen en te vervangen door “de stad beslist om een eigen beleid uit te werken dat gebaseerd is op de samenwerking met buurtbewoners om zwerfvuil snel op te ruimen”;

Overwegende dat dit amendement met 4 ja-stemmen (de raadsleden F. Van Eeckhout en O. Van Ongeval (CD&V) en de raadsleden J. Arents en K. Van Den Driessche (N-VA), 18 nee-stemmen (Open VLD, en de raadsleden V. Cosyns en P. De Schepper (CD&V) en A. van Melkebeek (N-VA) en 11 onthoudingen (Forza Ninove, Sp.a-Groen en raadslid R. Corijn (N-VA) niet wordt aanvaard;

Gelet op het amendement van raadslid Annelies Van Den Neucker namens de Open VLD-fractie om artikel 1 aan te passen als volgt: “De gemeenteraad van Ninove vraagt aan Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, Joke Schauvliege, om in 2018 na voorziene evaluaties, een globaal aanpakplan rond zwerfvuil voor te stellen, waarvan de invoering van statiegeldsysteem deel van uitmaakt. In dit plan worden volgende kosten meer opgenomen: de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.”

Overwegende dat dit amendement met 18 ja-stemmen (Sp.a-Groen, Open VLD, met uitzondering van raadslid M. Casteur, raadslid D. Souffriau (onafhankelijke), schepen V. Cosyns (CD&V) en schepen P. De Schepper (CD&V), 3 nee-stemmen (raadslid M. Casteur (Open VLD) en de raadsleden J. Arents (N-VA) en Kurt Van Den Driessche (N-VA) en 12 onthoudingen (Forza Ninove, de raadsleden V. Vanderpoorten (Onafhankelijke), F. Van Eeckhout (CD&V), O. Van Ongeval (CD&V) en R. Corijn (N-VA) wordt aanvaard;

Besluit:

met 18 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies,)

3 nee-stemmen (Casteur Michel, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

12 onthoudingen (Van Eeckhout Freddy, Corijn Rudy, Van Ongeval Octaaf, Vanderpoorten Veerle D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De gemeenteraad van Ninove vraagt aan Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, Joke Schauvliege, om in 2018 na voorziene evaluaties, een globaal aanpakplan rond zwerfvuil voor te stellen, waarvan de invoering van statiegeldsysteem deel van uitmaakt. In dit plan worden volgende kosten meer opgenomen: de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.

Artikel 2

De stad Ninove treedt toe tot de statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische deelname die geen financiële gevolgen heeft.


Contact informatie