GR20180328 punt 19: Mobiliteit - Appelterre - Appelterre-Dorp 4 - gele onderbroken markering aanbrengen op de boordsteen over de breedte van de toegangsdeur van de woning - stadswegen

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het e-mailbericht van dinsdag 19 december 2017 van mevrouw burgemeester omtrent een probleem dat zich voordoet in Appelterre-Dorp ter hoogte van huisnummer 4;

Overwegende dat de eigenaar van de woning, een persoon is met een beperking en deze een speciale bromfiets heeft aangeschaft die ze uit hun woning halen als ze hem nodig hebben;

Overwegende dat de eigenaar problemen heeft om uit de woning te geraken indien er voertuigen geparkeerd staan;

Overwegende dat de mobiliteitsdienst op maandag 22 januari 2018 de situatie ter plaatse is gaan bekijken;

Overwegende dat uit onderzoek werd vastgesteld dat de aanvraag correct is en dat het wenselijk is een gele markering aan te brengen op de boordstenen ter hoogte van Appelterre-Dorp huisnummer 4 en dit over de breedte van de toegangsdeur van de woning;

Gelet op het collegebesluit van dinsdag 6 februari 2018 waarbij agendapunt 5 en het advies van de mobiliteitsdienst van maandag 22 januari 2018 werd goedgekeurd;

Gelet op het detailplan in bijlage;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In Appelterre, wordt ter hoogte van Appelterre-Dorp huisnummer 4, op de boordsteen en dit over de breedte van de toegangsdeur van de woning een gele markering aangebracht.

Signalisatie:

Gele markering

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving opgestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, technische dienst stad Ninove, Rechtbanken Aalst, Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove.


Contact informatie