GR20180328 punt 17: Openbare werken - aanleg van een parking langs de Mallaardstraat te Ninove - goedkeuring aangepast ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden van het lastenboek

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, openbare procedure;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2017 waarbij het ontwerp van de Mallaardstraat te Ninove werd goedgekeurd mits de totaal geraamde prijs van € 519.142,27, btw inclusief;

Gelet op voornoemde beslissing waarbij de wijze van gunnen van de opdracht bij wijze van open procedure werd goedgekeurd evenals de voorwaarden opgenomen in het lastenboek;

Overwegende dat aan het goedgekeurd ontwerp een aantal wijzigingen werden aangebracht qua afmetingen en inplanting van parkeerplaatsen, beplanting met hagen, wadi’s en afwatering van de parkings, plaatsing keerwanden en dwarsprofielen;

Overwegende dat naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen aan het concept, de plannen, de meetstaat en de ramingsprijs zijn veranderd;

Gelet op het aangepast lastenboek, ontwerp (plannenbundel) en de aangepaste raming ten bedrage van € 529.737,94, btw inclusief;

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure;

Overwegende dat de uitvoeringstermijn 70 werkdagen bedraagt en dat de werken in 1 fase zullen worden uitgevoerd;

Overwegende dat de toekomstige aannemer moet erkend zijn onder de categorie C, en op basis van de ramingsprijs wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 3 behoren;

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het budget dienstjaar 2018-2019-2020, investeringsenveloppe MOB2014/001/007, algemene rekening 224007, van het beleidsitem 022000 en de actie 4/2/3/2 “uitbreiden en inrichten van publieke parkeerplaatsen”;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het aangepast ontwerp voor de aanleg van een parking aan de Mallaardstraat te Ninove wordt goedgekeurd mits de totaal geraamde prijs van € 529.737,94, btw inclusief.

Artikel 2

De gunning van de opdracht bij wijze van openbare procedure wordt goedgekeurd evenals de voorwaarden vermeld in het lastenboek.


Contact informatie