GR20180328 punt 14: Integrale Veiligheid - Samenwerkingsovereenkomst met de lokale politie Ninove

De raad

Gelet op de bepalingen van artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de bepalingen van artikel 6 § 3 van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet van 15 mei 2007;

Overwegende dat de wet van 15 mei 2007 het bestuur opdraagt om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de lokale politiediensten;

Gelet op het advies van de korpschef, waarin Jochen Raes als contactpersoon voor de politie werd aangeduid;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

De samenwerkingsovereenkomst met de lokale politie Ninove wordt goedgekeurd.


Contact informatie