GR20180328 AP1: Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot wijziging van het parkeerverbod in de Fabriekstraat

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:

“Motivatie :

Op 21 september keurde de gemeenteraad een parkeerverbod goed in de Fabriekstraat. Het oorspronkelijke voorstel tot algemeen parkeerverbod, dat gunstig advies kreeg van de verkeerscommissie op 10 mei 2017 (waarvan het verslag werd goedgekeurd door het Schepencollege op 13 juni 2017), werd gewijzigd in die zin dat het verbod enkel zou gelden voor vrachtwagens en niet voor personenwagens.

Momenteel geldt er echter volgens de aanwezige verkeersborden een algemeen parkeerverbod, hetgeen dus niet in overeenstemming is met het gemeenteraadsbesluit.

Bij een parkeerverbod is het echter wettelijk niet mogelijk om een uitzondering te voorzien voor personenwagens. De enige oplossing die hiervoor bestaat is om parkeervakken te voorzien in de Fabriekstraat, voorzien van het bord E9.B . Mijn voorstel is dan ook om deze regeling toe te passen zodat personenwagens wel degelijk kunnen parkeren.

Het zou onder andere een oplossing bieden voor de vissersclub (Ninofish) die vanaf april om de 14 dagen viswedstrijden organiseren op de Dender ter hoogte van de vroegere Fabelta.“

Het voorstel van raadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.


Contact informatie