GR20180328: agenda

Politie

1. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - dienst verkeer

2. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

3. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - ICT-Consulent - Dienst Beleid, beheer & ondersteuning

4. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe communicatie

5. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - commissaris van politie - lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe communicatie

6. Politie - Convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten bij Paulo inzake politieopleidingen en de financiering ervan

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

7. Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming verlenging ziekte

7bis Secretariaat - gemeenteraadscommissies - wijziging

Logistiek/overheidsopdrachten

8. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het pand Beverstraat 8/10 - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

Personeelsdienst

9. Personeel - beperkte wijziging rechtspositieregeling

10. Personeel - intrekking besluit vacant verklaren en aanleg wervingsreserve stadssecretaris

11. Personeel - goedkeuring functiebeschrijving algemeen directeur

12. Personeel - vacant verklaren en aanleg wervingsreserve algemeen directeur

13. Personeel - goedkeuren publicatiebericht algemeen directeur

Integrale veiligheid

14. Integrale Veiligheid - Samenwerkingsovereenkomst met de lokale politie Ninove

Financiën

15. Financiële dienst - AGB Ninove - prijssubsidiereglement 1 februari 2018 tot en met 28 februari 2018 - goedkeuring

16. Financiële dienst - AGB Ninove - prijssubsidiereglement 1 maart 2018 tot en met 30 september 2018 - goedkeuring

Grondgebiedzaken

Openbare werken

17. Openbare werken - aanleg van een parking langs de Mallaardstraat te Ninove - goedkeuring aangepast ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden van het lastenboek

Mobiliteit

18. Mobiliteit - Appelterre - Eichemstraat - indelen in parkeervakken - verkeerssignalisatie - stadswegen - goedkeuring

19. Mobiliteit - Appelterre - Appelterre-Dorp 4 - gele onderbroken markering aanbrengen op de boordsteen over de breedte van de toegangsdeur van de woning - stadswegen

Leefmilieu

20. Leefmilieu - afval - zwerfvuil - statiegeldalliantie - goedkeuring

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

21. Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2017 - kennisname

22. Cultuur-subsidiereglement voor kunst- cultuur en erfgoedverenigingen-aanpassingen

23. Cultuur- retributie bij activiteiten dienst cultuur - goedkeuring

AGB De kleine Dender

24. Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - voorstel tot vervanging lid directiecomité

25. Sport - AGB Ninove - samenstelling raad van bestuur - vervanging lid


Contact informatie