GR20180301 Punt 9. Logistiek/overheidsopdrachten - toekenning van een recht van opstal op de gronden van de atletiekpiste aan VITA - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte en ontwerp van leningsovereenkomst

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal en latere wijzigingen;

Gelet op de vraag van de vzw Vita om een recht van opstal te kunnen verkrijgen op de stadsgronden van de atletiekpiste voor de bouw van een tribune, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1583 S, deel van nr. 1538 M en deel van 1583 R, met gereserveerd perceelnr. B 1583 T, met een oppervlakte volgens meting van 3a 38ca en deel van nr. 1583 R en deel van nr. 1583 M, met gereserveerd perceelnr. B 1583 V, met een oppervlakte volgens meting van 5a 66ca;

Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Robrecht Cosijn op 26 juni 2017;

Gelet op de bijkomende vraag van de vzw Vita om haar een krediet toe te staan van
€ 300.000, waarvoor de vzw een hypotheek zal vestigen op het opstalrecht en de opgerichte en nog op te richten constructies op de in opstal gegeven percelen in het voordeel van de stad Ninove, voor een bedrag van € 300.000 in hoofdsom en € 5.000 voor aanhorigheden;

Overwegende dat het krediet terug betaalbaar is volgens bijgevoegde aflossingstabel in 180 maanden aan een intrestvoet van 1%;

Gelet op het ontwerp van akte recht van opstal opgemaakt door notaris Iris De Brakeleer te Ninove, geassocieerde notaris in de bvba Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, waarin wordt voorgesteld om een recht van opstal kosteloos toe te staan voor een termijn van 30 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en van rechtswege eindigend op 31 december 2048, door de stad Ninove aan de vzw VITA, op twee percelen grond aan de Elisabethlaan te Ninove, met gereserveerde kadastrale nrs. Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1583 T en 1583 V, met een respectievelijke oppervlakte van 3a 38ca en 5a 66ca en een krediet toe te kennen van € 300.000 door de stad aan de vzw VITA, aflosbaar in 180 maanden en tot zekerheid van dit krediet zal VITA ten voordele van de stad Ninove een hypotheek vestigen ten bedrage van € 300.000 in hoofdsom en € 5.000 voor aanhorigheden op voormeld opstalrecht en de opstallen, zijnde het opstalrecht en de opgerichte en nog op te richten constructies op voormelde percelen grond;

Overwegende dat bij het normaal of vervroegd eindigen van het recht van opstal, de eigendom van de door de opstalhouder opgerichte gebouwen overgaan op de eigenaar van de grond, tegen de reële waarde, vast te stellen door een landmeter-expert op ogenblik van de overdracht;

Gelet op het ontwerp van leningsovereenkomst met aflossingstabel;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, transactie 2018, algemene rekening 290300, van het beleidsitem 074000 en de actie 1/7/3/19 ”Lening Vita voor o.a. bouw kantine”;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Aan de vzw Vrienden in de Toekomst Atletiek, afgekort VITA, Atletiekweg, 9400 Ninove wordt een recht van opstal toegestaan om niet voor een termijn van 30 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en van rechtswege eindigend op 31 december 2048, door de stad Ninove op twee percelen grond aan de Elisabethlaan te Ninove, met gereserveerde kadastrale nrs. Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1583 T en 1583 V, met een respectievelijke oppervlakte van 3a 38ca en 5a 66ca en een krediet van € 300.000 door de stad aan de vzw VITA, aflosbaar in 180 maanden tegen een intrestvoet van 1% en tot zekerheid van dit krediet zal VITA ten voordele van de stad Ninove een hypotheek vestigen ten bedrage van € 300.000 in hoofdsom en € 5.000 voor aanhorigheden op voormeld opstalrecht en de opstallen, zijnde het opstalrecht en de opgerichte en nog op te richten constructies op voormelde percelen grond.

Artikel 2

Het ontwerp van akte recht van opstal, opgemaakt door notaris Iris De Brakeleer te Ninove, geassocieerde notaris in de bvba Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Het ontwerp van leningsovereenkomst met aflossingstabel wordt goedgekeurd.

Artikel 4

De voorzitter van de gemeenteraad en de waarnemend secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 5

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.

 


Contact informatie