GR20180301 Punt 5. Politie - basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen de Lokale Politie Aalst en de Lokale Politie Ninove inzake een gemeenschappelijke veiligheidsconsulent - principiële goedkeuring

Gelet op de bepalingen van de wet op het politieambt (BS 22 december 1992) in bijzonder artikel 44/3 dat voorziet dat de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn functies kan uitoefenen voor verschillende lokale politiezones en artikel 7/1, 1° die het gezamenlijk optreden van verschillende korpsen van lokale politie definieert;

Gelet op de bepalingen van de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het wetboek van strafvordering (BS 24 maart 2014) in het bijzonder de artikelen 8 en 9;

Gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 december 2015 betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens (BS 28 december 2015);

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 27 van 4 november 2002 inzake de intensifiëring en bevordering van de interzonale samenwerking (BS 4 december 2002);

Overwegende dat naar aanleiding van de hervorming door de Europese Unie van het wetgevend kader inzake gegevensbescherming, de wetgever voorziet in de aanstelling van een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in elke politiezone;

Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om voor verschillende zones één persoon aan te wijzen; dat een dergelijke groepering als belangrijk voordeel heeft dat de kosten worden gedeeld, met behoud van een aparte werking en verantwoordelijkheden;

Overwegende dat na overleg met verschillende zones (PZ Aalst, PZ Denderleeuw/Haaltert, PZ Erpe-Mere/Lede, PZ Ninove, PZ Dendermonde, PZ Hamme/Waasmunster, PZ Wetteren/Laarne/Wichelen, PZ Berlare/Zele, PZ Buggenhout/Lebbeke, PZ Kruibeke/Temse) wordt voorgesteld regionaal samen te werken;

Overwegende dat het voorstel inhoudt dat de Lokale Politie Aalst overgaat tot de aanwerving van een veiligheidsconsulent die instaat voor de effectieve taakuitvoering van veiligheidsconsulent voor de Lokale Politie Aalst, alsook voor de andere zones; dat dit gebeurt op basis van een overeenkomst die door elke deelnemende zone wordt afgesloten met de Lokale Politie Aalst, waarin de modaliteiten inzake de samenwerking betreffende de organisatie van de functie van de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt geregeld;

Overwegende dat een van de modaliteiten de verdeling betreft van de kostprijs (personeelskost, auto, computer, verzekering, …) van deze veiligheidsconsulent voor elk van de zones; dat het gaat om een forfaitair bedrag bij opstart, dat nadien wordt aangepast op basis van de te voorzien werklast;

Overwegende dat om tot een goed verloop van dit project te komen aan de verschillende deelnemende politiezones gevraagd wordt een princiepsakkoord te bekomen; dat deze dan bij het dossier van de Lokale Politie Aalst tot aanwerving van de veiligheidsconsulent kan worden gevoegd;

Overwegende dat de totaalkost van de veiligheidsconsulent verdeeld wordt onder alle zones die hun akkoord verlenen; dat deze kostprijs (personeelskost, auto, computer, verzekering, …) afhankelijk is van welke personen (burgerpersoneel of operationeel personeel, graad en niveau) zich kandidaat stellen bij de openstelling van de vacature; dat het een forfaitair bedrag betreft bij opstart, dat nadien wordt aangepast op basis van de te voorziene werklast;

Overwegende dat de nodige kredieten voor een veiligheidsconsulent werden voorzien in de begroting 2018 – gewone dienst onder artikelnummer 330/122-01;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om via een protocolakkoord van interzonale samenwerking tussen de Lokale Politie Aalst en de Lokale Politie Ninove gebruik te maken van de diensten van een gemeenschappelijk veiligheidsconsulent.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Lokale Politie Aalst.


Contact informatie