GR20180301 Punt 35. Bibliotheek - goedkeuring retributie bib-activiteiten

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de bib een gevarieerd aanbod van activiteiten (lezingen, cursussen, workshops, initiaties,… ) organiseert, meestal in haar polyvalente zaal, maar indien passend ook elders;

Overwegende dat hiervoor een tarief (toegangsprijs) kan worden toegepast, vanaf €2 tot maximum € 10, waarbij het precieze tarief door het college van burgemeester en schepenen kan worden bepaald telkens de organisatie van een bib-activiteit ter goedkeuring wordt voorgelegd en dit in functie van de kostprijs van de activiteit, het doelpubliek…;

Gelet op de afsprakennota “vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, 2014-2019”, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting dd. 12.9.2013, op basis waarvan kansenpashouders een vast tarief van € 1,5 zullen betalen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen, zal bij activiteiten die door de bib worden georganiseerd, een tarief (toegangsprijs) per activiteit bepalen, variërend tussen € 2 en € 10, afhankelijk van de kostprijs, de aard van de activiteit en het beoogde doelpubliek. Voor kansenpashouders zal steeds het tarief van € 1,5 gelden.

Artikel 2

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt aan de provinciegouverneur toegestuurd.


Contact informatie