GR20180301 Punt 24. Mobiliteit - Aspelare - Geraardsbergsesteenweg (N460) - parkeerruimte voor de kerk - enkel ceremoniewagens voor de eerste 10 meter - overige zone (14 meter) wordt voorzien van een verkeersbord E9b - gewestweg

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat de zichtbaarheid bij het uitrijden zowel komende van de Melkbos als Sint-Amandusstraat niet optimaal is door geparkeerde wagens waardoor het wenselijk is volgende maatregel in te voeren goedgekeurd in collegebeslissing van dinsdag 14 juni 2016 punt 9:

De verkeerscommissie was er voorstander van volgende procedure op te starten: voor de kerk langsheen de Geraardsbersgsesteenweg (N460) te Aspelare wordt een parkeerverbodzone voorgesteld, uitgezonderd ceremoniewagens over een afstand van 24 meter alsook een arcering aan te brengen over en afstand van 5 meter vanaf het kruispunt met de Melkbos richting Kerk.

Gelet op het positief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen dd. 11 augustus 2016;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 waarbij het agendapunt Mobiliteit – Aspelare – Geraardsbersesteenweg (N460) – Denderwindeke – Edingsesteenweg (N255) – parkeerruimte voor de kerk – uitgezonderd ceremoniewagens – gewestwegen, werd verdaagd;

Overwegende dat het volgende voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad:

Op de Geraardsbergsesteenweg (N460) te Aspelare is er een parkeerstrook van 24 meter waarbij voor de kerk de eerste 10 meter voorbehouden wordt voor ceremoniewagens en waarbij de overige zone het parkeren van voertuigen toegelaten wordt;

Overwegende dat de Geraardsbergsesteenweg (N460) een gewestweg is waardoor deze gemeenteraadsbeslissing ter goedkeuring overgemaakt zal worden aan de Minister Van Mobiliteit;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Op de Geraardsbergsesteenweg (N460) te Aspelare is er een parkeerstrook van 24 meter waarbij voor de kerk de eerste 10 meter voorbehouden wordt enkel voor ceremoniewagens en waarbij de overige zone het parkeren van voertuigen toegelaten wordt.

Signalisatie:

Het verkeersbord E9a met onderbord Type Xa 10 meter met vermelding enkel ceremoniewagens alsook het verkeersbord E9b met onderbord Type Xa 14 meter zal worden aangebracht.

Artikel 2

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit en ter kennisgeving aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.


Contact informatie