GR20180301 Punt 19. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budget 2018 - kennisname

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012; 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2017/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2018; 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 8 januari 2018 waarbij het budget 2018 werd vastgesteld; 

Gelet op het ontwerp van het budget 2018 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6869; 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018.

 

Artikel 2 

Het liquiditeitenbudget voor 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro: 

I. Exploitatie (B-A)

95.428

 

     A. Uitgaven

1.158.497

     B. Ontvangsten

1.253.925

 

 

II. Investeringen (B-A)

-217.155

     A. Uitgaven

217.155

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

121.451

     A. Uitgaven

95.703

          1. Aflossingen   financiële schulden

95.703

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

217.155

          1. Op te nemen   leningen en leasingen

217.155

          2. Terugvordering van aflossing   van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-275

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

141.041

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

140.766

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

140.766

Artikel 3 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

 

Artikel 4 

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove.


Contact informatie