GR20180301 Punt 16. Noodplanning - BNIP aankomst Omloop Het Nieuwsblad - kennisname

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende dat op zaterdag 24 februari 2018 Ninove de aankomstplaats is van de wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad;

Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

Overwegende dat het BNIP-aankomst Omloop Het Nieuwsblad 2018 door de veiligheidscel is goedgekeurd;

Overwegende dat het BNIP-aankomst Omloop Het Nieuwsblad 2018 werd aanvaard door het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

Artikel 1

De raad neemt kennis van het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) aankomst Omloop Het Nieuwsblad 2018.

Artikel 2

Het BNIP werd ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen toegestuurd


Contact informatie