GR20180301 Punt 14. Burgerzaken - zitdagen FOD Financiën - personenbelasting - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de vraag van Tania De Jonge, burgemeester aan de FOD-Financiën tot het organiseren van zitdagen voor het ondersteunen van burgers bij het invullen van hun personenbelasting;

Overwegende dat 3 dagen het maximaal aantal dagen is dat er vanuit de FOD-Financiën ondersteuning kan geboden worden;

Overwegende dat de stad voor de zitdagen het nodige informaticamateriaal moet voorzien om de organisatie van deze zitdagen te kunnen garanderen;

Overwegende dat door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst een samenwerking wordt opgezet met FOD-financiën voor het organiseren van de zitdagen;

Overwegende dat de dienst burgerzaken de dienst is die verantwoordelijk is voor de organisatie van de informatiesessie en de zitdagen;

Overwegende dat de zitdagen zullen doorgaan op 16,17 en 18 mei 2018 van 9u tot 18u;

Overwegende dat de zitdagen op afspraak zullen zijn en dat er zal gecommuniceerd worden in de Ninove info van maart over de organisatie van deze zitdagen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig Artikel

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van zitdagen door de FOD-financiën op 16, 17 en 18 mei 2018 wordt goedgekeurd.


Contact informatie