GR20180301 Punt 12. Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW waarvan de laatste wijzigingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 15 december 2016; 

Overwegende dat de dienst toerisme een eigen toerismekantoor heeft sinds 2017 en het belangrijk is om de openingsuren uit te breiden in de week en in het weekend; 

Overwegende dat jobstudenten in de zomervakantie, gedurende het schooljaar en in korte schoolvakantieperiodes zouden kunnen worden ingeschakeld ter ondersteuning van de dienstverlening van de dienst toerisme; 

Overwegende dat door het succes van het taalspeelbad in de zomervakantie het noodzakelijk is om een bijkomend taalspeelbad te organiseren in de krokus- en herfstvakantie; 

Overwegende dat jobstudenten in de zomervakantie, gedurende het schooljaar en in korte schoolvakantieperiodes zouden kunnen worden ingeschakeld om de talrijke afwezigheden op te vangen van de poetsdiensten in de verschillende stadsgebouwen; 

Overwegende dat jobstudenten in de zomervakantie, gedurende het schooljaar en in korte schoolvakantieperiodes zouden kunnen worden ingeschakeld om de talrijke afwezigheden op te vangen in het OCMW daar verschillende diensten administratieve en technische ondersteuning en poetspersoneel nodig hebben; 

Overwegende dat het noodzakelijk is het reglement volledig te herwerken daar verschillende artikelen van het reglement per vestiging werden uitgewerkt wat niet klaar en duidelijk is; 

Gelet op het advies van het managementteam van 13 februari 2018; 

Gelet op het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité met de syndicale vakorganisaties van 15 februari 2018; 

Besluit:

met éénparigheid van stemmen 

Enig artikel 

Het reglement van jobstudenten en monitoren het stadsbestuur en OCMW wordt goedgekeurd als volgt: 

Artikel 1 - Algemene informatie: 

a)    Wat is studentenarbeid?

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij studenten beschermd zijn door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. De overeenkomst heeft een beperkte duurtijd.

Studenten met een studentenovereenkomst worden beschermd door de arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel pauze je als student recht hebt, wanneer je als student wel en niet mag werken, enzovoort.

b)    Algemene voorwaarden om te kunnen werken als student

Statuut/leeftijd

Een studentenjob is voorbehouden voor studenten.

Om onder de 475 urenregeling te kunnen werken moet de jongere:

v  15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd of

v  16 jaar oud zijn

v  [Voor specifieke functies binnen het stadsbestuur/OCMW moeten de studenten een minimumleeftijd van 18 jaar hebben]

v  een opleiding of andere schoolactiviteiten volgen;

v  de Nederlandse taal beheersen.

v  niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (behalve in het derde kwartaal), anders verliest hij of zij zijn of haar kinderbijslag.

 

Als de jongere te veel verdient, is het mogelijk dat:

 • hij of zij zelf belastingen moet betalen;
 • zijn of haar ouders meer belastingen moeten betalen omdat de jongere niet meer “ten laste” is van hen.

 

De student kan zijn contingent raadplegen op www.student@work.be.

Voor de berekening van de sociale bijdragen wordt iemand als student gezien als hij/zij:

v  middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;

v  studeren zijn/haar hoofdactiviteit is;

Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student;

v  student is die afstudeert in juni of september, dan heeft hij/zij recht op vakantiewerk tot eind september;

v  deeltijds onderwijs volgt onder volgende voorwaarden:

-       niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst;

-       geen leertijd doormaakt met een leercontract;

-       geen overbruggingsuitkeringen ontvangt (werkloosheidsverzekering);

-       alleen tijdens de schoolvakanties werkt.

 

De jongere is geen student meer als de jongere:

v  bij een werkgever een contract heeft van 12 maanden of meer. Na deze 12 maanden kan hij of zij dan geen studentenjob meer doen bij die werkgever. De jongere en zijn of haar werkgever betalen vanaf dan sowieso de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan de jongere wel nog aan de slag als jobstudent.

v  avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt.

Als de jongere na afloop van zijn studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van de gewone job duidelijk verschillen van die van zijn studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat de werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

Voor de sport-, kleuterkampen, sportmanifestaties en ook voor jeugdevenementen en speelpleinwerking kunnen monitoren worden aangesteld in een tijdelijke contract. Deze monitoren  vallen onder de toepassing van artikel 17 van het KB van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers, gewijzigd bij KB van 3 september 2010, BS 28 september 2010 inzake vrijstelling van sociale bijdragen voor de openbare en socio-culturele sector en organisatoren van sportmanifestaties.

 

Artikel 2  - Tewerkstelling 

De tewerkstelling van tijdelijk contractueel personeel, in het statuut van jobstudent kan in het kader van de volgende diensten: 

OCMW 

 1. WZC Klateringen:

a)    Jobstudenten in de verzorging:

v  Minstens 16 jaar zijn;

v  Reeds stage hebben gelopen in de verzorging;

v  Het volgen of beëindigd hebben van één of meerdere opleidingen vermeld in bijlage 1 van de ministeriële omzendbrief betreffende de koninklijke besluiten van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006110832&table_name=wet.

De jobstudenten worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van salarisschaal D1 voor houders van een diploma die in aanmerking komen voor een niveau D, ofwel een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van salarisschaal C1 voor houders van een diploma dat minstens toegang geeft tot niveau C.

b)    Jobstudenten in de kinesitherapie:

 • Minstens 17 jaar zijn;
 • Het volgen of beëindigd hebben van onderstaande opleiding:

1)    Bachelor of master in de kinesitherapie.

De jobstudenten worden vergoed op C niveau. Zij worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van de salarisschaal C1.

c)    Jobstudenten in de MAH (maaltijden aan huis):

 • Minstens 18 jaar zijn;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs type B

Deze jobstudenten worden vergoed op E niveau. Zij worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van de salarisschaal E1.

d)    Jobstudenten in de administratie WZC

-       Minimum 18 jaar

-       Diploma bezitten of laatstejaarsstudent in opleiding ASO, TSO, BSO richting kantoor/administratie 

Deze jobstudenten worden vergoed op E niveau. Zij worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van de salarisschaal E1.

e)    Overige diensten:

v  Schoonmaak

v  Keuken

v  Kapsalon

v  Wasserij

v  Logistiek

 

Toelatingsvoorwaarde:

 • 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd of
 • 16 jaar oud zijn
 • Kapsalon: het volgen van een opleiding haarzorg (secundair onderwijs BSO) of net de opleiding beëindigd hebben. 

Deze jobstudenten worden vergoed op E niveau. Zij worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van de salarisschaal E1. 

 1. Gebouw De Cooman: 

a)    Ondersteunende diensten 

v  schoonmaak

v  technische dienst

 

Toelatingsvoorwaarde:

 • 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd of
 • 16 jaar oud zijn 

Deze jobstudenten worden vergoed op E niveau. Zij worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van de salarisschaal E1. 

b)    Administratie 

v  administratieve diensten (sociale dienst, dienst projecten, personeelsdienst, secretariaat, financiële dienst)

v  communicatie (IT)

 

Toelatingsvoorwaarde:

 • Minimum 18 jaar
 • Diploma bezitten of laatstejaarsstudent in opleiding ASO, TSO, BSO richting kantoor/administratie 

Deze jobstudenten worden vergoed op E niveau. Zij worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van de salarisschaal E1. 

HET STADSBESTUUR 

De tewerkstelling van tijdelijk contractueel personeel, in het statuut van jobstudent of monitor kan in het kader van de volgende diensten: 

a)    Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang 

Voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang worden voor elke schoolvakantie jobstudenten en/of monitoren gevraagd. 

Toelatingsvoorwaarden:

 • minstens 18 jaar zijn
 • bereid zijn te werken in een wisselend uurrooster tussen 6 u 45 en 19 u ;
 • bewijs van goed gedrag en zeden (model 2 – maximaal drie maanden oud) ;
 • goed Nederlands spreken ; 

De kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin, nl. over de diploma’s of getuigschriften of over een bewijs beschikken dat één van deze opleiding wordt gevolgd: http://www.kindengezin.be/img/kwalificatiebewijzen-bo-mb.pdf --> zie artikel 5 in deze link. 

De jobstudenten en/of monitoren aangeworven in het kader van de buitenschoolse kinderopvang ontvangen een bezoldiging vastgesteld op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van salarisschaal D1 voor houders van een diploma dat in aanmerking komt voor een niveau D, ofwel een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van salarisschaal C1 voor houders van een diploma dat minstens toegang geeft tot niveau C. 

b)     Speelpleinwerking 

Er wordt speelpleinwerking georganiseerd tijdens de paas- en zomervakantie, de buitenspeeldag en het mobiel speelplein, buurtsport ‘Street Action’  en andere wisselende activiteiten waar de mobiele speelpleinwerking wordt ingezet. De (hoofd)monitoren presteren 8 uren per dag, behalve bij de buitenspeeldag, buurtsport ‘Street Action’ en de activiteiten van de mobiele speelpleinwerking. 

Toelatingsvoorwaarden:

Hoofdmonitor:

 • minstens 18 jaar zijn op datum indiensttreding
 • in het bezit zijn van een attest “hoofdanimator in het jeugdwerk” of een sociaal en/of pedagogische studie volgen of minimum 1 jaar ervaring hebben in de coördinatie bij  het begeleiden van kinderen van de beoogde doelgroep van de speelpleinwerking (6j tot 14j). 

Monitor:

 • minstens 17 jaar zijn op datum indiensttreding

in het bezit zijn van een attest “animator in het jeugdwerk” of sociaal en/of pedagogische studie volgen of minimum 1 jaar ervaring hebben in het begeleiden van kinderen 

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in de functie van hoofdmonitor in het kader van de speelpleinwerking worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 10 van de salarisschaal C1.

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in de functie van monitor in het kader van de speelpleinwerking worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap O van de salarisschaal E1. 

c)    Sportdienst 

Voor sportorganisaties, de omnisportkampen werft de sportdienst, een aantal sportbegeleiders (monitoren) aan. 

In het kader van de sport-voor-allen activiteiten wordt één monitor voorzien voor de nodige uren.

Per ingericht kamp worden monitoren en reserve monitoren aangeduid.

De sportkampen voor mensen met een beperking vragen een intensievere begeleiding. 

In het kader van buurtsport, in samenwerking met de jeugddienst, wordt de mogelijkheid geboden om per 4 uren monitoren aan te stellen. 

Toelatingsvoorwaarden:

 • lichamelijk geschikt zijn
 • van goed zedelijk gedrag zijn
 • minstens 17 jaar zijn
 • houder zijn van een diploma of één van volgende diploma’s of student zijn in één van de volgende studierichtingen :
  • master lichamelijke opvoeding
  • bachelor lichamelijke opvoeding
  • sporthumaniora
  • pedagogisch diploma – initiële lerarenopleiding kleuteronderwijs
  • ofwel voor sportspecifieke kampen in het bezit zijn van een sportspecifiek diploma afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool 

Bij tekort aan kandidaten die voldoen aan de voormelde diplomavereisten komen lesgevers bij een sportclub erkend door de het stadsbestuur Ninove in aanmerking. Drie jaar ervaring is dan vereist. 

 • Sportkampen en of sportdag voor mensen met een beperking:  

Toelatingsvoorwaarden:

- minimum 18 jaar zijn

            - In bezit van een diploma van lesgever en of begeleider van mensen met een beperking. 

De jobstudenten en/of monitoren aangeworven voor het geven van sportonderricht ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 10 van de salarisschaal C1.

De jobstudenten en/of monitoren aangeworven voor het houden van toezicht in het kader van de sportkampen ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de trap O van de salarisschaal E1. 

d)    Toerisme 

Tijdens het hele jaar kunnen jobstudenten worden aangesteld: 

Toelatingsvoorwaarden

 • minimum 17 jaar op datum van indiensttreding
 • diploma bezitten of laatstejaarsstudent middelbaar onderwijs 

De jobstudenten voor de administratieve diensten ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976te van de trap 0 van de salarisschaal E1. 

e)    Bibliotheek 

Tijdens de zomer- en kerstvakantie zullen voltijdse jobstudenten worden aangeworven 

Toelatingsvoorwaarde:

 • minimum 18 jaar;
 • het is een pluspunt als men de bib kent en als men ervaring heeft aan een kassa of onthaal 

De jobstudenten voor de bibliotheek ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de trap 0 van de salarisschaal E1. 

f)     Technische dienst 

Zowel voor de maand juli en augustus zullen voltijdse equivalente jobstudenten worden aangeworven voor een tewerkstelling van 1 maand in de diensten wegen, signalisatie, groen/begraafplaatsen en de dienst patrimonium/uitleendienst. 

Voor de poetsdienst kunnen het hele jaar door jobstudenten worden aangeworven. 

Toelatingsvoorwaarde:

 • Minimum 16 jaar 

De jobstudenten voor de technische dienst ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de trap 0 van de salarisschaal E1. 

g)    Taalspeelbad 

Tijdens de krokus-, zomer- en herfstvakantie kunnen (hoofd)monitoren worden aangesteld voor de begeleiding van het ‘taalspeelbad’. De (hoofd)monitoren presteren 8 uren per dag. 

Toelatingsvoorwaarden:

 • minstens 18 jaar zijn op datum indiensttreding
 • een pedagogische studie volgen of minimum 1 jaar ervaring hebben in het pedagogisch begeleiden van kinderen 

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in het kader van het taalspeelbad als hoofdmonitor worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 10 van de salarisschaal C1.

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in de functie van monitor in het kader van taalspeelbad worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 0 van de salarisschaal E1. 

h)    Administratieve diensten: 

Tijdens het hele jaar kunnen jobstudenten worden aangesteld: 

Toelatingsvoorwaarden:

 • minimum 18 jaar
 • diploma bezitten of laatstejaarsstudent middelbaar onderwijs 

De jobstudenten voor de administratieve diensten ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de trap 0 van de salarisschaal E1. 

 

Artikel 3 - Overeenkomsten 

Om zoveel mogelijk jobstudenten de kans te geven bij het stadsbestuursbestuur/OCMW Ninove te werken, wordt er in de vakantieperiode (juli – augustus – september) gewerkt met contracten van 2 weken met uitzondering van technische dienst, bibliotheek en toerisme bij het stadsbestuur. Op vraag van de dienst kan hiervan ook worden afgeweken (als er bv. te weinig kandidaat jobstudenten zijn, kan aan sommige jobstudenten een contract van een maand worden gegeven).  

In kortere vakantieperiodes (zoals krokus-, paas-, herfst- of kerstverlof) of tijdens weekends kan er ook gewerkt worden met contracten van 1 of meerdere dagen. 

 

Artikel 4 - Vacature 

De vacatures van jobstudenten worden bekendgemaakt op de website van de het stadsbestuur en OCMW, Ninove-info en lichtkrant. 

In het publicatiebericht van de vacature jobstudent wordt vermeld tot welke datum de kandidatuur kan worden ingediend. Het sollicitatieformulier jobstudenten is terug te vinden op de site van het stadsbestuur/OCMW Ninove of kan worden afgehaald op de personeelsdienst van het stadsbestuur en de dienst secretariaat van het OCMW. Jobstudenten kunnen enkel worden aangesteld indien ze het formulier hebben ingediend. 

 

Artikel 5 – Selectie 

Op het sollicitatieformulier kunnen de jobstudenten hun keuze van tewerkstelling aanduiden. In de mate van het mogelijke wordt er rekening gehouden met de voorkeur van de jobstudenten. 

Alle kandidaten die in het verleden nog niet werden aangesteld worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit gesprek wordt gehouden met ofwel het desbetreffend diensthoofd/afdelingsverantwoordelijke of de hrm-verantwoordelijke. Van ieder gesprek wordt een verslag opgemaakt. Bij een gunstig gesprek kan de student worden aangesteld. 

 

Artikel 6 - Aanstelling jobstudenten

Bij de aanstelling van jobstudenten wordt er geen rekening gehouden met bepaalde voorrangsregels. Studenten die reeds vorig(e) ja(a)r(en) tewerkgesteld waren bij het stadsbestuur/OCMW, maar een ongunstige evaluatie kregen, kunnen niet opnieuw worden tewerkgesteld. 

Eenmaal de jobstudenten door het stadsbestuur of OCMW zijn aangesteld, worden ze persoonlijk verwittigd. Een aantal weken voor de aanvang van de zomervakantie worden alle jobstudenten schriftelijk op de hoogte gesteld van hun aanstelling. Ook de jobstudenten die niet geselecteerd zijn, worden schriftelijk verwittigd. 

Jobstudenten die geselecteerd zijn voor een tewerkstelling bij het OCMW, dienen via een invulstrookje hun aanstelling te bevestigen. Bij laattijdige antwoorden (de uiterlijke datum staat vermeld op de brief), wordt verondersteld dat de student afziet van zijn aanstelling. 

 

Artikel 7 - Onthaaldag (enkel voor jobstudenten tijdens de zomervakantie) 

Eind juni wordt er een onthaaldag georganiseerd voor de jobstudenten. Ze worden hiervan persoonlijk verwittigd. De onthaaldag gaat door:

-          in zaal ‘de Regenboog’ in het WZC Klateringen (OCMW)

-          bij de technische dienst (stadsbestuur.) 

Aan iedere jobstudent wordt gevraagd om hier naartoe te komen, ook al was hij/zij reeds in het verleden bij het stadsbestuur/OCMW tewerkgesteld. 

 

Artikel 8 - Medisch onderzoek 

Iedere jobstudent is verplicht om de medische vragenlijst in te vullen en de ingevulde gegevens te bevestigen door het ondertekenen van de verklaring op eer. Deze vragenlijst wordt onder gesloten envelop “medisch geheim” overgemaakt aan de personeelsdienst van het stadsbestuur/dienst secretariaat van het OCMW. 

De arbeidsgeneesheer kan de ingediende medische vragenlijst beoordelen. Eventueel wordt de jobstudent door de arbeidsgeneesheer uitgenodigd voor een bijkomend medisch onderzoek via de personeelsdienst van het stadsbestuur/dienst secretariaat van het OCMW. 

In geval van bijkomend medisch onderzoek is de aanstelling van de jobstudent definitief na de beoordeling en goedkeuring van de arbeidsgeneesheer. 

 

Artikel 9 - Naambadge OCMW 

Bij het begin van de tewerkstelling wordt de jobstudent een naambadge overhandigd. De jobstudent is verplicht de naambadge te dragen. 

 

Artikel 10 - Aanwezigheid 

Iedere jobstudent bevestigt elke dag zijn aanwezigheid door zich te registreren of bij het diensthoofd op een aanwezigheidslijst of door middel van het prikkloksysteem 

Bij afwezigheid moet de jobstudent het diensthoofd vóór het aanvangsuur of ten laatste om 9u30 verwittigen. Bij elke ziekte moet een attest van de behandelende geneesheer worden binnengebracht om de afwezigheid te verantwoorden.

 

Artikel 11 - I-Button OCMW 

Alle jobstudenten in de verzorging krijgen bij de aanvang van hun tewerkstelling een I-button ter beschikking. Deze I-button geeft toegang tot het woonzorgdossier, zodat ze de toegediende zorgen aan de bewoners kunnen registeren. Bij aanvang van hun tewerkstellingsperiode moeten de jobstudenten verzorging een verklaring invullen dat er bij verlies van de I-button een schadevergoeding van 20€ wordt aangerekend. De jobstudenten die een I-button ter beschikking krijgen, dienen deze iedere dag te laten registreren door een vast personeelslid. Op deze manier kan er gecontroleerd worden wie over welke I-button beschikt.

 

Artikel 12 - Werkkledij 

Alle uniformdragende jobstudenten kleden zich om bij aanvang van de dienst en krijgen hiervoor een kastje ter beschikking.

 

Artikel 13 - Badge voor het stadsbestuur 

Aan het begin van de tewerkstelling wordt de jobstudent een badge overhandigd. Bij beëindiging van de tewerkstelling moet de badge worden ingeleverd. Bij verlies wordt € 10,00 aangerekend.

 

Artikel 14 - Attest tewerkstelling 

Bij aanvang van de tewerkstelling ontvangt de student/monitor een attest van het stadsbestuur waarop zij de resterende uren (contingent) vermelden.

 

Artikel 15 - Verloning 

De verloning van de jobstudenten en monitoren is gespecifieerd volgens de dienst en de aard van de tewerkstelling. 

Alle salarisschalen zijn aan 100% en gekoppeld aan het spilindexcijfer 138.01.

 

Artikel 16 - Evaluatie 

Alle jobstudenten en/of monitoren zijn op het einde van hun tewerkstelling onderworpen aan een evaluatie die bestaat uit een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat resulteert in een gunstig of ongunstig evaluatieresultaat. Enkel een gunstig evaluatieresultaat kan aanleiding geven tot een nieuwe overeenkomst als jobstudent.


Contact informatie