GR20180125 Punt11. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse akte recht van opstal - SOLVA - Liberale Kring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 april 2015 om SOLVA aan te duiden als bouwheer voor de herbestemming van de site Liberale Kring;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2017 tot gedeeltelijke herziening van de opdracht van SOLVA als bouwheer voor de herbestemming van de site Liberale Kring;

Gelet op de vraag van SOLVA om een onderhands recht van opstal in te richten voor de liberale kring tijdens de renovatiewerken op de percelen grond gelegen Dreefstraat 16-18 te 9400 Ninove, kadastraal gekend onder Afdeling 2, Sectie B, Nrs. 415M en 415L.

Gelet op het advies van professor Matthias Storme die aangeeft dat er geen notariële akte voor opstalrecht mogelijk is voor het uitvoeren van renovatiewerken;

Gelet op het advies van notaris Michaël Pieters dat hij in het licht van de fiscaliteit en de rechtsonzekerheid in hoofde van SOLVA, zelfs tussen publieke organen, het onderhands vestigen van een recht van opstal als de enige billijke en best aanneembare optie ziet;

Gelet op het ontwerp van onderhandse akte voor recht van opstal opgemaakt door SOLVA, waarin wordt voorgesteld om het recht van opstal te laten starten bij ondertekening van de onderhandse akte en van rechtswege en zonder opzegging te laten eindigen nadat de herbestemming van de site Liberale Kring, gelegen tussen de Dreefstaat en de Vestbarm, door SOLVA voorlopig werd opgeleverd, waarna alle opstallen zullen worden overgedragen aan de stad Ninove;

Overwegende dat het recht van opstal kosteloos is;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, , Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)

9 onthoudingen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Souffriau Dirk)

Artikel 1

Aan SOLVA wordt onderhands een recht van opstal kosteloos verleend voor de renovatiewerken betreffende de liberale kring. Het opstalrecht wordt ingericht voor de percelen grond gelegen Dreefstraat 16-18 te 9400 Ninove, kadastraal gekend onder Afdeling 2, Sectie B, Nrs. 415M en 415L.

Het recht neemt aanvang bij ondertekening van de onderhandse akte en zal van rechtswege en zonder opzeg geëindigd worden nadat de herbestemming van de site Liberale Kring, gelegen tussen de Dreefstaat en de Vestbarm, door SOLVA voorlopig werd opgeleverd, waarna alle opstallen zullen worden overgedragen aan de stad Ninove.

Artikel 2

Het ontwerp van onderhandse akte recht van opstal, opgemaakt door SOLVA, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de waarnemend secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in de onderhandse akte.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie