GR20180125 Punt 1. Personeel - eedaflegging waarnemend stadssecretaris

Gelet op gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 77 en 81; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2017 waarbij Ann De Bruyne werd aangesteld als waarnemend stadssecretaris met ingang van 1 januari 2018 tot de indiensttreding van de nieuwe stadssecretaris; 

Overwegende dat de eedaflegging van de waarnemende stadssecretaris moet worden afgelegd in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad; 

Besluit: 

met éénparigheid van stemmen 

Artikel 1 

Er wordt overgegaan tot de eedaflegging van mevrouw Ann De Bruyne, waarnemend stadssecretaris, in handen van de heer Dirk Vanderpoorten, voorzitter van de gemeenteraad. 

Artikel 2 

Na de eedaflegging wordt de akte van de eedaflegging door de waarnemend stadssecretaris Ann De Bruyne en de voorzitter van de gemeenteraad Dirk Vanderpoorten ondertekend.


Contact informatie