GR20180125 Punt 9. Logistiek/overheidsopdrachten - overdracht brandweerkazerne via erfpacht - goedkeuring principe

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht;

Overwegende dat de brandweerpost van de stad Ninove op 1 januari 2015 werd ondergebracht in de Hulpverleningszone Zuid-Oost met eigen rechtspersoonlijkheid;

Overwegende dat de brandweerkazernes, die eigendom zijn van een gemeente en die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het administratief en operationeel personeel van de brandweer, overeenkomstig artikel 215 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, aan de zones worden overgedragen of ter beschikking gesteld;

Gelet op de beslissing van de zoneraad van de Hulpverleningszone Zuid-Oost van 30 juni 2017 om de overdracht via een erfpacht van 27 jaar te regelen en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015;

Gelet op de beslissing van het zonecollege van de Hulpverleningszone Zuid-Oost van 13 oktober 2017 waarbij de geassocieerde notarissen Caudron-Herzeel werden aangesteld voor de opmaak en het verlijden van de authentieke akten;

Gelet op het schattingsverslag van 10 oktober 2016, opgemaakt door landmeter-expert Sarah De Seranno, waaruit blijkt dat de jaarlijkse canon voor een erfpacht van 27 jaar van de brandweerkazerne Désiré De Bodtkaai 3 te 9400 Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 1217G3, met een oppervlakte van 8.572 m2/deel, wordt geschat op
€ 35.550;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De overdracht via erfpacht voor een periode van 27 jaar van de brandweerkazerne Désiré De Bodtkaai 3 te 9400 Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 1217G3, tegen een jaarlijkse canon van € 35.550, aan de Hulpverleningszone Zuid-Oost, Keizersplein 44, 9300 Aalst, wordt principieel goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.

 


Contact informatie