GR20180125 Punt 8. Secretariaat - medeondertekening van uitgaande briefwisseling aan personeelsleden - kennisgeving beslissing wnd. secretaris

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 182 §§ 1, 2 en 4 en artikel 184; 

Overwegende dat de bevoegdheid van de secretaris inzake medeondertekening kan worden overgedragen aan personeelsleden die daartoe gemachtigd worden; 

Overwegende dat het aangewezen is om de personeelsleden en hun vervangers bij hun afwezigheid voor de ondertekening van de uitgaande briefwisseling en de uittreksels uit de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen nominatief aan te duiden; 

Gelet op de beslissing van 10 januari 2018 van de wnd. secretaris waarbij de bevoegdheid tot medeondertekening werd opgedragen aan bepaalde personeelsleden; 

Overwegende dat kennis moet genomen worden van de beslissing van de wnd. secretaris van 10 januari 2018; 

Besluit: 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de beslissing van 10 januari 2018 van de wnd. secretaris: 

De bevoegdheid tot medeondertekening, bedoeld in artikel 182, §§ 1, 3 en 4 en artikel 184 van het gemeentedecreet wordt opgedragen aan: 

Sector/Dienst

Gemachtigde

Sector   interne zaken, communicatie en burgerzaken

Anaïs Nies   (sectorcoördinator interne zaken en burgerzaken)

Burgerzaken

Anaïs Nies

Secretariaat

Ann De   Bruyne

Communicatie

Nele   Anthoons (diensthoofd)

Archief

Sofie   Neuckermans (diensthoofd)

Patrimonium

Anaïs Nies

Gemeentelijke   Administratieve Sancties

Anaïs Nies

Gemeenschapswacht

Anaïs Nies

Personeel

Anaïs Nies

ICT

Anaïs Nies

Logistiek

Pascal De   Klerck

Noodplanning

Bart Baten   (ambtenaar noodplanning)

Sociale   zaken en welzijn

Annemie   Lauwaert (sectorcoördinator sociale zaken en welzijn)

Dienst   sociale zaken (dagelijkse werking)

Liesbeth   Jans (diensthoofd)

IBO ’t   Kadeeken (dagelijkse werking)

Silvie   Decat

Technische   dienst

Marc   Asselman

Sector   grondgebiedzaken

Ann   Wittouck (sectordirecteur grondgebiedzaken)

Ruimtelijke   ordening, stedenbouw, huisvesting

Katrien Van   Nieuwenhuyze

(expert-diensthoofd)

Vervanger:   Katrien De Kegel (beleidsmedewerker stedenbouwkundige vergunningen)

GIS

Ann   Wittouck

Leefmilieu

Marijke De   Paepe (diensthoofd)

Openbare   werken

Patrick Van   Wijnendaele (diensthoofd)

Mobiliteit

Ann   Wittouck

Lokale   economie

Ann   Wittouck

Sector   vrijetijdzaken

Ann De   Bruyne (sectorcoördinator vrijetijdszaken)

Onderwijs

Patricia   Vanbelle (diensthoofd)

Sport

Veerle De   Clercq (diensthoofd)

Bibliotheek

Luc   Malderie                     

Cultuurcentrum

Pieter   Claessens (diensthoofd)

Jeugd

Koen Arijs

Toerisme

Ann De   Bruyne

Cultuur,   evenementen

Ben   Schokkaert

Financiële   dienst

Anaïs Nies

vervanger   Ann Wittouck

Uittreksels   beslissingen college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad

Ann De   Bruyne                             

 

Beslissingen   Leefmilieu: Marijke De Paepe

 

Beslissingen   Ruimtelijke Ordening: Katrien Van Nieuwenhuyze

Vervanger   Ruimtelijke ondertekening:

Katrien De   Kegel (beleidsmedewerker stedenbouwkundige vergunningen)

 Artikel 2 

De sectorcoördinatoren en -directeurs krijgen machtiging de uitgaande briefwisseling en de voor éénsluidend verklaarde uittreksels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad te tekenen van hun sector en op te treden als vervanger van de andere sectorcoördinatoren en -directeurs. 

Artikel 3 

De opdracht tot medeondertekening heeft geen betrekking op:

1. De reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad en ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad.

2. De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 4 

De personeelsleden aan wie de opdracht tot ondertekening of medeondertekening is gegeven moeten boven hun handtekening, naam en functie melding maken van hun opdracht.

De opdracht is te allen tijde herroepbaar. 

Artikel 5 

Deze beslissing werd ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.