GR20180125 Punt 18. Openbare werken - aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek in Outer - goedkeuring verkoopbeloften en overeenkomsten inhoudende een belofte tot het vestigen van een erfdienstbaarheid - verlenen machtiging aan het college van bur

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij het aangepast ontwerp voor de aanleg van het overloopgebied langs de Molenbeek in Outer werd goedgekeurd mits de geraamde prijs van € 245.030,61, btw inclusief; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij het onteigeningsbundel voor het overloopgebied voorlopig werd goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 juli 2012 waarbij de bijkomende prestaties voor het voeren van de onderhandelingen en het opmaken van de akten in het kader van de grondverwervingen, de vestiging van erfdienstbaarheden van onderlopen en de opmaak van de verschillende akten door het studiebureau D+A Consult uit Halle voor het overloopgebied te Outer werd goedgekeurd mits de totale prijs van € 43.011,87, btw inclusief; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2013 waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningsbundel voor de aanleg van het overstromingsgebied definitief werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het studiebureau D+A Consult op de diensten van dhr. Wouter Platteau, ing., landmeter, expert beroep deed voor het voeren van de onderhandelingen voor de verschillende grondverwervingen en de ondertekening van de verschillende overeenkomsten; 

Gelet op de brieven van 14 september 2017 en 15 november 2017 van het landmeterskantoor Platteau met als bijlage de volgende overeenkomsten inhoudende een belofte tot het vestigen van een erfdienstbaarheid en/of een belofte van verkoop: 

 

Nummer inneming op plan

Naam en adres eigenaar

 

 

Kadastrale gegevens onroerend goed

+ oppervlakte inname

 

Aard van de overeenkomst

+ vergoeding

 

Inneming 94:

 

Van Der Haegen Hedwig en Stercké Marie-Paule

Zevenkotenstraat 10

9406  Outer

 

 

Afdeling 13, Outer, Sectie B 245 a

 

Oppervlakte inname:

38 a 74 ca

 

Eeuwigdurende vestiging erfdienstbaarheid van onderlopen.

 

Vergoeding: € 3.521,64 + wederbeleg.

 

Inneming 92 en 93b:

 

-Van Der Haegen Willy, weduwnaar van mevrouw Casteur A.

Zevenkotenstraat 12

9406 Outer

-Van Der Haegen Hedwig-Stercké M.P.

Zevenkotenstraat 10

9406 Outer

-Van Der Haegen Paul, Pollare-Dorp 1 te 9401 Pollare

 

 

Afdeling 13, Outer, sectie B :

 

Perceel nummer 243 c:

Oppervlakte inname: 9a 74 ca

 

Perceel nummer 243 d: Oppervlakte inname: 30 ca

 

Eeuwigdurende vestiging van erfdienstbaarheid van onderlopen

 

Vergoeding: € 803,20 + wederbeleg.

 

Inneming 93 en 93a:

 

Paul Van Der Haegen,

Pollare-Dorp 1

9401 Pollare

 

 

 

Inneming 93:

Afdeling 13, Outer, sectie B, 243 E

Oppervlakte: 22 a72ca

Inneming 93a:

Afdeling 13, sectie B, nummer 244 H

Oppervlakte inname: 0a 28 ca

 

Vestigen eeuwigdurende erfdienstbaarheid van onderlopen.

 

Vergoeding: € 1.978 + wederbeleg.

 

Inneming 95:

 

Paul Van Der Haegen

Pollare-Dorp 1

9401 Pollare

 

 

 

Afdeling 13, Outer, sectie B nr. 247 c

 

Oppervlakte: 1a 99 ca

 

Verkoopbelofte

 

Vergoeding: € 497,50 + wederbeleg.

 

Inneming 96:

 

-Van Der Haegen Willy, wed. Casteur A.

Zevenkotenstraat 12

9406 Outer

-Van Der Haegen Hedwig-Stercké M.P.

Zevenkotenstraat 10

9406 Outer

-Paul Van Der Haegen

Pollare-Dorp 1

9401 Pollare

 

Afdeling 13, Outer, sectie B nr. 248 f

 

Oppervlakte inname: 9a 18 ca

 

Verkoopbelofte

 

Vergoeding: € 2.295 + wederbeleg.

 Gelet op het plan van de onteigeningen en erfdienstbaarheden van het studiebureau D+A Consult van 2 augustus 2017 waarop voornoemde innemingen voorkomen; 

Overwegende dat het aan te bevelen is om het college van burgemeester en schepenen te machtigen om een notaris aan te stellen voor het opmaken van de definitieve akten en het verlijden ervan; 

Overwegende dat voor de aanleg van het overloopgebied op de Molenbeek te Outer in het budget voor de meerjarenplanning 2017-2018, onder de enveloppe WAT/2014/001, AR 220307, BI 031000 en actie 4/3/2/3 voldoende budget beschikbaar is; 

Overwegende dat voor de vestiging van de eeuwigdurende vestiging van erfdienstbaarheid van onderlopen in het budget voor de meerjarenplanning 2017-2018, onder de enveloppe WAT 2014/001, subproject 001, AR 644002, BI 031000 en actie 4/3/2/3 voldoende budget beschikbaar is; 

Besluit: 

met éénparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De volgende door het landmeterskantoor Platteau, Stationslei 71 te 1800 Vilvoorde opgemaakte verkoopbeloften voor de aanleg van een overloopgebied en de overeenkomsten inhoudende een belofte tot het vestigen van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van onderlopen worden goedgekeurd evenals de verschuldigde vergoedingen: 

 

Nummer inneming op plan

Naam en adres eigenaar

 

 

Kadastrale gegevens onroerend goed

+ oppervlakte inname

 

Aard van de overeenkomst

+ vergoeding

 

Inneming 94:

 

Van Der Haegen Hedwig en Stercké Marie-Paule

Zevenkotenstraat 10

9406  Outer

 

 

Afdeling 13, Outer, Sectie B 245 a

 

Oppervlakte inname:

38 a 74 ca

 

Eeuwigdurende vestiging erfdienstbaarheid van onderlopen.

 

Vergoeding: € 3.521,64 + wederbeleg.

 

Inneming 92 en 93b:

 

-Van Der Haegen Willy, weduwnaar van mevrouw Casteur A.

Zevenkotenstraat 12

9406 Outer

-Van Der Haegen Hedwig-Stercké M.P.

Zevenkotenstraat 10

9406 Outer

-Van Der Haegen Paul, Pollare-Dorp 1 te 9401 Pollare

 

 

Afdeling 13, Outer, sectie B :

 

Perceel nummer 243 c:

Oppervlakte inname: 9a 74 ca

 

Perceel nummer 243 d: Oppervlakte inname: 30 ca

 

Eeuwigdurende vestiging van erfdienstbaarheid van onderlopen

 

Vergoeding: € 803,20 + wederbeleg.

 

Inneming 93 en 93a:

 

Paul Van Der Haegen,

Pollare-Dorp 1

9401 Pollare

 

 

 

Inneming 93:

Afdeling 13, Outer, sectie B, 243 E

Oppervlakte: 22 a72ca

Inneming 93a:

Afdeling 13, sectie B, nummer 244 H

Oppervlakte inname: 0a 28 ca

 

Vestigen eeuwigdurende erfdienstbaarheid van onderlopen.

 

Vergoeding: € 1.978 + wederbeleg.

 

Inneming 95:

 

Paul Van Der Haegen

Pollare-Dorp 1

9401 Pollare

 

 

 

Afdeling 13, Outer, sectie B nr. 247 c

 

Oppervlakte: 1a 99 ca

 

Verkoopbelofte

 

Vergoeding: € 497,50 + wederbeleg.

 

Inneming 96:

 

-Van Der Haegen Willy, wed. Casteur A.

Zevenkotenstraat 12

9406 Outer

-Van Der Haegen Hedwig-Stercké M.P.

Zevenkotenstraat 10

9406 Outer

-Paul Van Der Haegen

Pollare-Dorp 1

9401 Pollare

 

Afdeling 13, Outer, sectie B nr. 248 f

 

Oppervlakte inname: 9a 18 ca

 

Verkoopbelofte

 

Vergoeding: € 2.295 + wederbeleg.

 Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris aan te stellen voor het opstellen van de definitieve akten en het verlijden van de akten. 

Artikel 3 

De verkoopbeloften en de overeenkomsten inhoudende een belofte tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van onderlopen worden samen met een exemplaar van de gemeenteraadsbeslissing overgemaakt aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie