GR20180125 Punt 17. Openbare werken - verplaatsen van voetweg 61 te Denderwindeke - voorlopige vaststelling gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 61 en voorlopige vaststelling rooilijnplan nieuwe ligging voetweg 61

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij principiële goedkeuring werd verleend voor de uitvoering van erosie bestrijdende werken in de Rijstraat te Denderwindeke om het steeds weerkerend probleem van de hoger gelegen afstromende akkers bij hevige neerslag op te lossen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013 waarbij aan Solva opdracht werd gegeven als bouwheer op te treden voor de uit te voeren werken in het kader van de erosiebestrijding;

Gelet op de overeenkomst die werd opgesteld voor de samenwerking tussen de stad en Solva die op 30 mei 2013 werd ondertekend;

Overwegende dat als oplossing voor de erosieproblematiek een bufferbekken zal worden aangelegd om de waterhuishouding in het gebied beter de kunnen beheersen en de problemen op te lossen;

Overwegende dat een deel van het tracé van voetweg 61 zich in het gebied van het geplande bufferbekken bevindt en dat een gedeeltelijke verplaatsing van het tracé van de voetweg nodig is;

Gelet op de aanvraag van 9 januari 2018 ingediend door Solva voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 61 binnen het erosiebestrijdingsproject aan de Rijstraat te Denderwindeke;

Gelet op het uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen waaruit blijkt dat het tracé van voetweg 61, 1 meter breed is;

Gelet op het plan bij de aanvraag waarop het te verleggen deel van voetweg 61 is aangeduid in een rode kleur en de nieuwe voorgestelde ligging in een groene kleur is aangeduid;

Gelet op het bij de aanvraag gevoegd rooilijnplan met aanduiding van de nieuwe ligging van voetweg nr. 61, met een breedte van 1 meter zoals oorspronkelijk vastgesteld in de Atlas van de Buurtwegen;

Overwegende dat de nieuwe ligging zich op een bestaande onverharde losweg bevindt waardoor de begaanbaarheid via de losweg gewaarborgd wordt;

Overwegende dat deze weg tevens de kortste verbinding is naar de Rijstraat en naar buurtweg nummer 24;

Gelet op de fotodocumentatie en het situatieplan waarop de plaatsen van waar de foto’s zijn genomen zijn aangeduid;

Overwegende dat het ingediend voorstel voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 61 te Denderwindeke voor advies zal worden voorgelegd aan de diensten leefmilieu, ruimtelijke ordening, toerisme, mobiliteit (in het kader van het project “trage wegen”) en de plaatselijke erfgoedraad;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het voorstel van Solva tot gedeeltelijke verplaatsing van het tracé van voetweg 61, in het kader van de realisatie van een erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke, wordt voorlopig vastgesteld.

Artikel 2

Het door de aanvrager Solva voorgesteld rooilijnplan van de nieuwe ligging van voetweg 61 te Denderwindeke, wordt voorlopig vastgesteld.

Artikel 3

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om een openbaar onderzoek op te starten conform het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.


Contact informatie