GR20180125 Punt 16. Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring verkoopovereenkomst en ruilovereenkomsten

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij principiële goedkeuring werd verleend aan de uitvoering van erosie bestrijdende werken ter hoogte van de woningen 100 tot 114 in de Rijstraat te Denderwindeke om het probleem van de hoger geleden afstromende akkers op te lossen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van20 juni 2013 waarbij aan Solva opdracht werd gegeven de nodige stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op te maken en op te treden als bouwheer voor de uit te voeren werken in het kader van de erosiebestrijding in de Rijstraat te Denderwindeke;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij de samenwerkingsovereenkomst met Solva met betrekking tot het erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat werd goedgekeurd;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst opgemaakt op 30 mei 2013 en ondertekend door Solva en de stad Ninove;

Gelet op het schattingsverslag van 30 mei 2014 waarbij de percelen langs de Rijstraat in Denderwindeke die in aanmerking komen voor het uitvoeren van wateroverlast bestrijdende middelen als volgt geschat worden:

-de percelen gelegen in woongebied met landelijk karakter maar onbebouwbaar en de percelen gelegen deels in woongebied met landelijk karakter maar onbebouwbaar en deel in landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 3,50 euro/m²

-de percelen volledig gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 3,00 euro/m²;

Gelet op het schattingsverslag van 13 mei 2015 opgemaakt voor Solva door landmeter-expert Topomar uit Brakel, als volgt:

-grond voor erfdienstbaarheid in functie van riolering, gelegen in woongebied met landelijk karakter: 5,00 euro/m²

-grond voor erfdienstbaarheid in functie van riolering gelegen in waardevol agrarisch gebied: 0,55 euro/m²;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2015 waarbij akte werd genomen van de vraag van Solva met betrekking tot het voeren van verdere onderhandelingen met de diverse eigenaars voor de realisatie van het erosieproject in de Rijstraat te Denderwindeke;

Gelet op de e-mail van 9 december 2015 van Solva waarin de volgende actualisatie van de te onderhandelen eenheidsprijzen per m² worden geactualiseerd:

-percelen of delen van percelen gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 4,50 euro/m² + wederbeleggingsvergoeding

-percelen of delen van percelen gelegen in woongebied met landelijk karakter maar onbebouwbaar (tuinzone): 58,00 euro/m² + wederbeleggingsvergoeding

-ondergrond perceel, voor het gedeelte binnen landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 2,25 euro/m² + wederbeleggingsvergoeding

-ondergrond perceel, voor het gedeelte binnen woongebied met landelijk karakter: 10,00 euro/m² + wederbeleggingsvergoeding;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2016 waarbij werd beslist dat het volgende voorstel dat door de landmeter-expert van Solva werd uitgewerkt, zal worden gehanteerd voor de grondinnames die moeten gebeuren voor de aanleg van de erosiebestrijdende middelen in de Rijstraat te Denderwindeke:

Vanderlinden:

-Perceel 1311 m: 148,00 m² à 58,00 euro/m² = 8.584,00 euro

-Perceel 1311 k: 449,00 m² à 58,00 euro/m² = 26.042,00 euro

-Deel perceel 1311 d: 267,76 m² à 4,50 euro/m² (agrarisch) + 729,64 m² à 58 euro/m² (woongebied) = 43.524,04 euro

Totaal voor Vanderlinden: 78.150,04 euro

Wederbeleggingsvergoeding à 16,5 % = 12.894,76 euro;

Vanden Eynde:

-Perceel 1314d: 8.310,61 m² à 4,5 euro/m² (agrarisch) + 291,39 m² à 58 euro/m² (woongebied) = 54.298,37 euro

-Perceel 1351/02/c: 52 m² à 4,5 euro/m² (agrarisch) + 150,00 m² à 58,00 euro/m² (woongebied) = 8.934,00 euro

Totaal van Vanden Eynde: 63.232,37 euro

Wederbeleggingsvergoeding à 16,5 %: 10.433,34 euro

Ludo Dierickx:

-deel perceel 1350a: 347,34 m² à 4,5 euro/m² = 1.563,03 euro

Wederbeleggingsvergoeding à 24,5%: 382,94 euro

André Dierickx:

-deel perceel 1357a: 315,90 m² à 4,5 euro/m² = 1.421,55 euro

Wederbeleggingsvergoeding à 24,5 % : 348,28 euro;

Overwegende dat tijdens de hernomen onderhandelingen de volledige percelen van de heer en mevrouw Vanden Eynde Petrus en Van Bellingen Simonne, kadastraal gekend, sectie C nummers 1314 d (8.602 m²) en 1351/02C (202 m²) te koop werden aangeboden aan de stad;

Overwegende dat het door de volledige aankoop van de percelen mogelijk werd om de andere noodzakelijke gronden( sectie C nrs. 1311D/deel, 1311K, 1311 M, 1314D/deel, 1314D/deel en 1350A/deel en 1357A/deel) via grondruil te bekomen;

Overwegende dat het resterende deel van het perceel dat werd aangekocht van de heer en mevrouw Vanden Eynde Petrus en Van Bellingen Simone later een bestemming zal krijgen;

Gelet op het definitief proces-verbaal van meting van 7 december 2017 van Solva waarop al de verschillende percelen genummerd van 1 tot en met 7 gelegen binnen het geplande erosiegebied langs de Rijstraat te Denderwindeke zijn opgenomen;

Gelet op de gedetailleerde tabel van de percelen die voor aankoop en ruil in aanmerking komen;

Gelet op de verkoopovereenkomst tussen de heer en mevrouw Vanden Eynde Petrus-Van Bellingen Simonne, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke en de stad Ninove betreffende de verkoop van een bouwland geleden te Denderwindeke, 7e afdeling, sectie C nr. 1314 d met een oppervlakte van 8.602 m² en een bouwland gelegen te Denderwindeke, 7e afdeling, sectie C nr. 1351/02/C met een oppervlakte van 202 m² voor de prijs van € 73.665,70;

Gelet op het opmetingsplan bij de overeenkomst waarop de percelen van de heer en mevrouw Vanden Eynde zijn aangeduid;

Gelet op de ruilovereenkomst tussen de heer Dierickx André, Rijstraat 96 te 9400 Ninove, eigenaar van perceel kadastraal gekend, 7e Afdeling, Denderwindeke, sectie C, nummer 1357A/deel met een oppervlakte van 315,90 m² en de heer en mevrouw Dierickx Ludo-De Sutter Nancy, Rijstraat 147, 9400 Denderwindeke, eigenaars van het perceel kadastraal gekend, 7e afdeling, Denderwindeke, sectie C, nummer 1350A/deel met een oppervlakte van 347,34 m² en de stad Ninove en de eigenaar van perceel Denderwindeke, sectie C, nummer 1314D/deel met een oppervlakte van 663,24 m², waarvan de gemeente eigenaar is of eigenaar zal worden, door aankoop van de heer Van Den Eynde Petrus & Van Bellingen Simonne;

Overwegende dat deze ruiling geschiedt zoals voornoemd beschreven om reden van algemeen nut, namelijk ter verwezenlijking van erosiebestrijdende maatregelen ter voorkoming van terugkerende wateroverlastproblemen;

Gelet op het opmetingsplan bij de ruilovereenkomst waarop het goed van de heer Dierickx André en de heer en mevrouw Dierickx-De Sutter zijn aangeduid, namelijk het perceel nummer 1314D/deel, van de sectie C, 7e afdeling, Denderwindeke met een totale oppervlakte van 663,24 m²;

Gelet op het opmetingsplan bij de ruilovereenkomst waarop de goederen die aan de stad Ninove zullen toekomen zijn aangeduid, namelijk de percelen nummers 1357A/deel en 1350 A/deel, van de sectie C, 7e afdeling, Denderwindeke met een totale oppervlakte van 315 m²+ 347,3 m² of in totaal 663,24 m²;

Overwegende dat de stad Ninove en de partij Dierickx bij wijze van erfdienstbaarheid verklaren het volgende te hebben bedongen:

-de stad Ninove verleent bij deze ruiling een recht van overgang over zijn voormelde eigendom in het voordeel van de percelen nummers 1350A/deel en 1357 A/deel die toebehoren aan de partij Dierickx André:

-Het recht van overgang zal worden uitgeoefend over een breedte van respectievelijk 5 meter en 4,20 meter;

-De gevestigde erfdienstbaarheid zal eeuwigdurend zijn. Zij zal tot voordeel strekken van alle verkrijgers van het heersende erf, en zal geduld moeten worden door alle verkrijgers van het lijdende erf;

-De stad Ninove zal ten allen tijde garanderen dat de erfdienstbaarheidszone deftig kan gebruikt worden, eventueel in onderling overleg met de eigenaar van het heersende erf;

-Deze erfdienstbaarheid is toegestaan ten kosteloze titel zonder dat de partij Dierickx daarvoor enige vergoeding verschuldigd is aan de stad Ninove, doch kadert in het globaal akkoord dat partijen bereikten omtrent voormelde ruiling;

-De partij Dierickx zal zelf onderling de nodige afspraken maken met betrekking tot het doortrekken van deze erfdienstbaarheid van overgang, de vestiging en uitoefening ervan over perceel nummer 1350 A/deel, thans eigendom van de heer Ludo Dierickx en mevrouw Nancy De Sutter in voordeel van perceel nummer 1357A/deel, thans eigendom van de heer André Dierickx. Zij zullen dienaangaande de nodige bepalingen opnemen in de notariële ruilingsakte;

Overwegende dat beide partijen verklaren dat de waarde van de te ruilen onroerende goederen wordt bepaald op € 4,50 m²;

Overwegende dat de ruiling “om niets” gebeurt en dat de kosten ten laste zijn van de stad Ninove;

Overwegende dat partijen verklaren dat de goederen gelijkwaardig zijn en geen van beiden een opleg is verschuldigd;

Gelet op de ruilovereenkomst tussen de heer en mevrouw Vanderlinden Bart-De Coster Cindy, wonende te 9400 Ninove, Linkebeek 132, eigenaars van de percelen, 7e afdeling, Denderwindeke, sectie C nrs. 1311D/deel, 1311K en 1311M met een oppervlakte van respectievelijk 1.366,45 m², 449,00 m² en 148,00 m² en de stad Ninove, eigenaar van perceel nr. 1314 D/deel met een oppervlakte van 2.160,00 m², waarvan de stad eigenaar is of eigenaar zal worden door aankoop van de heer Van Den Eynde Petrus-Van Bellingen Simone;

Overwegende dat de ruiling geschiedt om reden van algemeen nut, namelijk ter verwezenlijking van erosiebestrijdende maatregelen ter voorkoming van terugkerende wateroverlastproblemen;

Gelet op het opmetingsplan aan de ruilovereenkomst waarop de goederen aangeduid zijn die aan partij Vanderlinden zullen toekomen, namelijk het perceel nr. 1314D/deel, sectie C, 7e afdeling, Denderwindeke, met een totale oppervlakte van 2.160,00 m², het
perceel nr. 1311 D/deel, met een oppervlakte van 449,00 m² en 1311 M met een oppervlakte van 148,00 m², van de sectie C, 7e afdeling, Denderwindeke, met een totale oppervlakte van 1.963,45 m²;

Overwegende dat de partijen verklaren dat de waarde van de goederen bepaald wordt op € 4,50 per m²;

Overwegende dat de ruiling “om niets” gebeurt en dat de kosten ten laste van de stad Ninove zijn;

Overwegende dat partijen verklaren dat de goederen gelijkwaardig zijn en geen van beiden een opleg is verschuldigd;

Overwegende dat de verkoopakte en de ruilakten zullen verleden worden voor een notaris en dat voorgesteld wordt het college van burgemeester en schepenen hiervoor machtiging te verlenen;

Overwegende dat in het budget van de meerjarenplanning onder de rubriek WAT 2014/001, subproject 003, AR 220000, BI 034100 en actie 4/3/3/3 voldoende budgetten beschikbaar zijn voor de financiering van deze uitgave;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De verkoopovereenkomst tussen de heer en mevrouw Vanden Eynde Petrus-Van Bellingen Simone, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke en de stad Ninove betreffende de percelen, kadastraal gekend 7e afdeling, Denderwindeke, sectie C nrs. 1314 D (opp. 8.602 m²) en 1351/02/C (oppervlakte 202 m²) wordt goedgekeurd mits de prijs van € 73.665,70.

Artikel 2

De ruilovereenkomst tussen de heer Dierickx André, Rijstraat 96 te 9400 Ninove/de heer en mevrouw Dierickx Ludo & De Sutter Nancy, Rijstraat 147 te 9400 Ninove en de stad Ninove, eigenaar van perceel nr. 1314D/deel (oppervlakte van 663,24 m²), waarvan de gemeente eigenaar is of eigenaar zal worden, door aankoop van de heer Van Den Eynde Petrus-Van Bellingen Simone, wordt goedgekeurd mits de overeengekomen prijs van € 4,50/m².

Artikel 3

De ruilovereenkomst tussen de heer en mevrouw Vanderlinden Bart-De Coster Cindy, Linkebeek 132 te 9400 Denderwindeke, eigenaars van de percelen sectie C, Denderwindeke, nrs. 1311D/deel (oppervlakte 1.366,45), 1311K (oppervlakte 449,00) en 1311M (oppervlakte 148,00 m²) en de stad Ninove, eigenaar van perceel nr. 1314D/deel (oppervlakte 2.160 m²), waarvan de stad eigenaar is of eigenaar zal worden, door aankoop van de heer Van Den Eynde Petrus & Van Bellingen Simone, mits de overeengekomen prijs van € 4,50/m².

Artikel 4

De onteigeningsvergoeding ten bedrage van € 73.665,70 wordt goedgekeurd.

De ruilingen “om niets” worden goedgekeurd.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris aan te stellen voor het opmaken en het verlijden van de definitieve akten.

 


Contact informatie