GR20180125 Punt 15. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Antonius van Padua Outer - budgetwijziging 2017/1 - kennisname

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2014 houdende goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek Sint Antonius van Padua; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 houdende goedkeuring van het budget 2017 van de kerkfabrieken; 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Antonius van Padua van 7 september 2017 waarbij de budgetwijziging 2017/1 werd vastgesteld; 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 21 november 2017 voor de kerkfabriek Sint Antonius Padua van Outer; 

Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van de budgetwijziging; 

Overwegende dat de kerkfabriek een budgetwijziging doorvoert omwille van een investeringsuitgave die in 2016 werd uitgevoerd, maar waarbij geen toelage gevraagd werd aan de stad; 

Overwegende dat de kerkfabriek een investeringstoelage vraagt van € 4.966,14 en dit binnen de grenzen van het meerjarenplan blijft; 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Outer - Lebeke het aandeel van de stad Ninove 66,67% bedraagt en het aandeel van de gemeente Haaltert 33,33% bedraagt; 

Besluit: 

Artikel 1 

Van de budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint Antonius van Padua wordt kennis genomen. 

Artikel 2 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt: 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budget na wijziging 2017/1

Sint Antonius   van Padua

€ 1.766,59

€ 1.766,59

 Artikel 3 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt: 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budgetwijziging 2017/1

Sint   Antonius van Padua

€ 0,00

€ 3.310,93

 Artikel 4 

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.


Contact informatie