GR20180125 Punt 14. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing (publicatiedatum 14 maart 2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 houdende aanpassing van artikel 1 en artikel 2 van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken, in het bijzonder de belasting op de elektronische identiteitskaarten en – identiteitsdocumenten; 

Overwegende dat tijdens de gemeenteraadsberaadslaging verzocht werd de mogelijkheid te onderzoeken om dossierkosten aan te rekenen bij vreemdelingenkaarten; 

Gelet op de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 15 oktober 1953; 

Overwegende dat artikel 2 §1 bepaalt dat de gemeenten gemachtigd worden retributies te innen welke bestemd zijn tot dekking van administratieve kosten, telkens als zij de verblijfsvergunning van een vreemdeling afleveren, vernieuwen, verlengen of vervangen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2,§2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953; 

Overwegende dat artikel 1 §2 het maximumbedrag van de retributie voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van de verblijfsvergunning  vastlegt op € 50; 

Overwegende dat artikel 1 § 3 bepaalt dat de retributie maximaal eenmaal per jaar geïnd mag worden door de gemeente; 

Overwegende dat het onderzoek aangewezen heeft dat dit enkel kan toegepast worden bij het afleveren van een A-kaart voor personen die een tijdelijke inschrijving in het vreemdelingenregister hebben aangevraagd of verkregen; 

Overwegende dat artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit reeds een belasting van € 5 vaststelt voor het afleveren van een elektronische vreemdelingenkaart waardoor het aangewezen is de belasting voor dossierkosten van een verblijfsvergunning A-kaart in de stad Ninove vast te stellen op € 45; 

Gelet op de mail 7 december 2017 van FOD Buitenlandse zaken brief waarin instructies en prijzen worden meegedeeld voor het afleveren van reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen ingeschreven in de gemeente; 

Overwegende dat de volgende bedragen zullen aangerekend worden voor een termijn eindigend op 31 december 2018:

Overzicht belastingen

F.O.D

Stadsbelasting

Totaal

- Reispassen voor vluchtelingen,   staatlozen of vreemdelingen meerderjarigen

- Reispassen voor vluchtelingen,   staatlozen of vreemdelingen minderjarigen

- Reispassen voor vluchtelingen,   staatlozen of vreemdelingen dringend meerderjarigen

- Reispassen voor vluchtelingen,   staatlozen of vreemdelingen dringend minderjarigen

€ 61

 

 € 41

 

€ 230

 

€ 210

 

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 10

 

€ 10

 

 

€ 66

 

€ 46

 

€ 240

 

€220

 

 

 Overwegende dat, gelet op het voorgaande, artikel 2 van het belastingreglement dient te worden aangepast; 

Gelet op de financiële toestand van de stad Ninove; 

Besluit:

met éénparigheid van stemmen 

Het belastingreglement van 14 december 2017 wordt opgeheven en door volgende bepalingen vervangen: 

Artikel 1 

Voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

Artikel 2 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

Overzicht   belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

Normale procedure

-       Elektronische identiteitskaarten van   een Belg vanaf 12 jaar (eID)

-       Elektronische vreemdelingenkaarten   met biometrische kenmerken vanaf 12 jaar (eVK)

-       Elektronische identiteitsdocument   voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

-       Identiteitsbewijs voor een kind van   vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto

-       Oranje kartonnen   immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG

-       Dossierkost bij een eerste aanvraag   van een verblijfsvergunning A-kaart in de stad Ninove

                                                                               

Dringende procedure

-       eID, eVK en KIDS-ID

                                                                              

Zeer dringende procedure

-       eID, eVK en KIDS-ID

Levering in de gemeente

Levering bij BIZA (Binnenlandse   Zaken)

                                                                              

Dringende procedure en zeer   dringende procedure

-       Vanaf 2e KIDS-ID,   gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op   hetzelfde adres ingeschreven

 

€ 17,10

 

€ 20,50

 

€ 6,80

 

€ 0

 

€ 0

 

€ 0

 

 

 

€ 89,30

 

 

€ 135,70

€ 101,80

 

 

€ 59,20

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 2

 

€ 5

 

€ 45

 

 

 

€ 10

 

 

€ 10

€ 10

 

 

€ 5

 

€ 22,10

 

€ 25,50

 

€ 11,80

 

€ 2

 

€ 5

 

€ 45

 

 

 

€ 99,30

 

 

€ 145,70

€ 111,80

 

 

€ 64,20

 

 

Gewone procedure

- Reispassen meerderjarige Belgen

- Reispassen voor meerderjarige   vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

- Reispassen minderjarige Belgen

- Reispassen voor minderjarige   vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Dringende procedure

- Reispassen dringende procedure

- Reispassen minderjarigen dringende   procedure

 

€ 65

€ 61

 

€ 35

€ 41

 

 

€ 240

€ 210

 

€ 5

€ 5

 

€ 5

€ 5

 

 

€ 10

€ 10

 

€ 70

€ 66

 

€ 40

€ 46

 

 

€ 250

€ 220

- Trouwboekjes

 

- “boekje: wettelijk   samenlevingscontract

€ 0

 

€ 0

€ 20

 

€ 20

€ 20

 

€ 20

- Internationaal rijbewijs

 

- Voorlopige rijbewijzen: model 3,   18 en 36

 

- Rijbewijzen ‘bankkaartmodel’

€ 16

 

€ 20

 

€ 20

 

€ 4

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 20

 

€ 25

 

€ 25

- Herdruk pin-puk code

€ 0

€ 5

€ 5

- Slachtbewijzen/registraties

€ 0

€ 5

€ 5

 De belasting vastgesteld door de F.O.D. Binnenlandse zaken voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de KIDS-ID en de kaarten voor vreemde onderdanen wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand september die voorafgaat aan de herziening van de belasting volgens de formule B x i waarbij:                                                                            I    

B = oude belasting F.O.D.

i = de gezondheidsindex van de maand september die vooraf gaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen

I = de gezondheidsindex van toepassing van de maand december 2012 (basis 2004 = 100);  

Het verkregen resultaat wordt naar de hogere tien eurocent afgerond. 

De totale verschuldigde belasting wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van nul of vijftig eurocent. 

Artikel 3 

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 4 

De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt:

  1. 1.  de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. 2.  het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. 3.  of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift. 

Artikel 5

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen. 

Artikel 6 

Een afschrift van dit besluit zal, conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet, naar de provinciegouverneur worden toegestuurd.


Contact informatie