GR20180125 Punt 12. Personeel - selectieprocedure diensthoofd informatica

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel waarvan de laatste wijzigingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 14 december 2017; 

Gelet op de personeelsformatie en organogram waarvan de laatste wijzigingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 22 juni 2017; 

Overwegende dat de nieuwe contractuele functie van diensthoofd informatica A1a-A3a werd voorzien en bijgevolg vacant is; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2017 waarbij de selectieprocedure werd goedgekeurd van de aanleg van een aanwervings- en bevorderingsreserve van de contractuele functie van diensthoofd informatica met toewijzing aan Jobpunt Vlaanderen met een dienstverlener Search & Selection voor uitvoering; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 2017 waarbij slechts 2 kandidaturen werden goedgekeurd; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2017 waarbij akte werd genomen van de voortijdige beëindiging van deze selectieprocedure daar geen enkele kandidaat is geslaagd in de schriftelijke proef; 

Overwegende dat het selectiebureau Search & Selection heeft aangeraden om kandidaten met relevante beroepservaring toe te laten mits het afleggen van een niveau- of capaciteitstest; 

Gelet op het advies van 29 november 2017 en 24 januari 2018 van Jobpunt Vlaanderen; 

Overwegende dat enkel de gemeenteraad daartoe de mogelijkheid heeft om geen diplomavereiste op te leggen omdat door de schaarste op de arbeidsmarkt een kandidaat met masterdiploma en bijkomend leidinggevende capaciteiten moeilijk te werven is; 

Overwegende dat bij afwijking van de diplomavereiste, men dient te slagen in een capaciteitsproef voorafgaand aan de selectieprocedure; 

Overwegende dat specifieke aanwervingsvoorwaarden dienen te worden bepaald als volgt:

- indien geen masterdiploma, is een relevante beroepservaring vereist van minimaal 5 jaar

- rijbewijs B; 

Overwegende dat de volledige selectieprocedure met capaciteitstest wordt toegewezen aan Jobpunt Vlaanderen met dienstverlener Search & Selection; 

Gelet op het protocol van 20 november 2017 van de syndicale organisaties; 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2018, op de algemene rekening 613014 van het beleidsitem 011200 en de actie 5/2/1/1: Ninove voert een modern hrm-beleid met bijzondere aandacht voor de integratie van de ondersteunende diensten van de stad en OCMW; 

Besluit:

met éénparigheid van stemmen 

Artikel 1

De selectieprocedure van de aanleg van een aanwervings- en bevorderingsreserve van de contractuele functie van diensthoofd informatica A1a-A3a wordt goedgekeurd.De wervingsreserve is 3 jaar geldig. 

Artikel 2

De volledige selectieprocedure wordt uitgevoerd door Jobpunt Vlaanderen met dienstverlener Search en Selection met inbegrip van de niveau- en capaciteitstest

Artikel 3

De algemene toelatings-en aanwervingsvoorwaarden en de bijzondere aanwervingsvoorwaarden  overeenkomstig de rechtspositieregeling zijn: 

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten: 

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 2. Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving; 
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 4. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. 

Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 

De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 4°, moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de stad. 

Voor de statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van de EER (België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk of Zweden) en de Zwitserse Bondsstaat. 

De algemene aanwervingsvoorwaarden  

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 

 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; slagen voor de selectieprocedure;
 2. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid.

Van deze diplomavereiste kan afgeweken worden mits het slagen in een capaciteitsproef voorafgaand aan de selectieprocedure. 

 Artikel 4

De specifieke aanwervingsvoorwaarden worden goedgekeurd als volgt: 

 • masterdiploma
 • indien geen masterdiploma, minimaal 5 jaar relevante      beroepservaring en slagen in een capaciteitsproef voorafgaand aan de      selectieprocedure
 • rijbewijs B 

Artikel 5

De bevorderingsvoorwaarden zijn: 

Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende personeelsleden van het stadsbestuur in aanmerking:

 1. de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand;
 2. de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:
  1.                            a.    ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Titel II, hoofdstuk II en III, en ze hebben de inloopperiode beëindigd;
  2.                            b.    ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen

Het college bepaalt dat bevordering gepaard gaat met een inlooptijd van een jaar.

Om voor bevordering in aanmerking te komen moeten de kandidaten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in  de algemene en specifieke bevorderingsvoorwaarden zoals vastgesteld voor elke functie.

Indien krachtens een reglementering van de hogere overheid het bezit van een bepaald diploma wordt opgelegd, moeten de kandidaten bijkomend voldoen aan die diplomavereiste om voor bevordering in aanmerking te komen. 

De bevorderingsvoorwaarden zijn:

Voor een graad van rang Av (A1a-A3a):

 1.                    a.    titularis zijn vaneen graad van niveau B of C;
 2.                    b.    tenminste vier jaar niveauanciënniteit in niveau B of acht jaar niveauanciënniteit in niveau C;
 3.                     c.    een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de twee laatste periodieke evaluaties;
 4.                    d.    slagen voor de selectieprocedure. 

Artikel 6

Er wordt beroep gedaan op de externe personeelsmobiliteit 

Het personeelslid van een andere overheid dat zich kandidaat stelt voor de deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de voorwaarden voor de interne personeelsmobiliteit. 

Het personeelslid van een andere overheid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de bevorderingsprocedure, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de bevorderingsvoorwaarden voor de vacante betrekking. 

Kandidaten van een andere overheid moeten op dezelfde wijze als kandidaten van de eigen overheid:

1° aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten voor de vacante betrekking bij deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit;

2° slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure.


Contact informatie