GR20171214 Punt 6. Logistiek/patrimoniumbeheer - aanvaarding erfpacht voormalige Sint-Theresiakerk (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2017 waarbij de procedure werd ingesteld tot vestiging van een erfpacht ten voordele van de stad op de Sint-Theresiakerk en de pastorie, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1244E2 en 1244H2, met een oppervlakte van 56a 92ca;

 

Gelet op het schattingsverslag van 18 oktober 2017 opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer;

 

Gelet op de ontwerp-akte opgemaakt door notaris Thierry Van Sinay waarbij de kerkfabriek van de parochie Sint-Theresia de voormalige Sint-Theresiakerk, de pastorie, de dagkapel en parking, Edingsesteenweg 2 en 4, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1244E2 EN 1244H2, met een oppervlakte van 56a 92ca, voor een termijn ingaande op 1 januari 2018 tot 16 april 2102, mits een jaarlijkse erfpachtvergoeding van € 8.000 gekoppeld aan de gezondheidsindex, in erfpacht geeft aan de stad Ninove;

 

Overwegende de erfpacht wordt gesloten voor socio-culturele doeleinden om het als buurthuis te gebruiken;

 

Overwegende dat er in of op het onroerend goed geen erediensten van welke strekking ook, van confessionele of van niet-confessionele aard, mogen worden gehouden, zoals er bijvoorbeeld zijn: burgerlijke uitvaarten, doopfeesten, huwelijken, gelijkaardige diensten door rituelenbureau’s zoals rent a priest, enz;

 

Overwegende dat deze beperking ook in het huishoudelijk reglement van het buurthuis zal dienen te worden opgenomen en dat de niet-naleving van dit artikel als ontbindende voorwaarde geldt;

 

Overwegende dat de bestemming van het in erfpacht gegeven goed om de tien jaar zal worden geëvalueerd en dit voor de eerste maal in de maand januari 2028;

 

Overwegende dat de kerkfabriek de ontvangsten van deze erfpacht jaarlijks in haar budget zal dienen in te boeken als ontvangsten en dat ze in mindering zullen worden gebracht van de stedelijke toelage naar deze kerkfabriek toe;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten zullen worden voorzien in het budget dienstjaar 2018 onder exploitatie;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De erfpacht van de voormalige Sint-Theresiakerk, de pastorie, de dagkapel en parking, Edingsesteenweg 2 en 4, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1244E2 EN 1244H2, met een oppervlakte van 56a 92ca, voor een termijn ingaande op 1 januari 2018 tot 16 april 2102, mits een jaarlijkse erfpachtvergoeding van € 8.000 gekoppeld aan de gezondheidsindex, door de kerkfabriek van de parochie Sint-Theresia aan de stad Ninove, wordt aanvaard.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Thierry Van Sinay, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

 

Artikel 4

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie