GR20171214 Punt 26. AGB Ninove - samenstelling raad van bestuur - vervanging lid (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de samenstelling van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité voor het autonoom gemeentebedrijf Ninove goedgekeurd werden;

 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 27 februari en  23 oktober 2014, 5 maart en 26 november 2015, 28 januari 2016 waarbij leden van de raad van bestuur werden vervangen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove werden aangepast, in het bijzonder op artikel 6 – samenstelling raad van bestuur;

 

Overwegende dat artikel 6 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het aantal leden van de raad van bestuur ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden bedraagt maar met een absoluut maximum van twaalf, dat de leden van de raad van bestuur niet noodzakelijk lid van de gemeenteraad moeten zijn, dat de voorzitter van de raad van bestuur deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de email van Stijn Vermassen, fractieleider van sp.a groen, waarbij volgende voordracht voor de vervanging van mevrouw Marijke De Block wordt overgemaakt:

-       Sp.a groen: mevrouw Eve Mazambi

 

Overgaande tot geheime stemming;

 

 

Besluit:

 

 

met 29 ja-stemmen

2 onthoudingen

 

 

 

 

 

Artikel 1

 

De volgende persoon wordt, ter vervanging van mevrouw Marijke De Block, aangesteld als lid van de raad van bestuur van het AGB Ninove:

-       Sp.a groen: mevrouw Eve Mazambi

 

Artikel 2

 

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.


Contact informatie